Presentació

Col left

El Consell Escolar Municipal de Barcelona i els Consells Escolars Municipals de Districte

El CEMB, és l'òrgan de participació ciutadana en l'àmbit de l'educació i representa la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona. El CEMB té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institucions educatives i al municipi. El CEMB és també consultat per l'Administració educativa de la Generalitat de Catalunya, pel Consorci d'Educació i per l'Ajuntament de Barcelona.

Atesa la singularitat del municipi, el CEMB ha d'actuar des de les tres vessants que li corresponen: en tant que municipal –en matèria de política municipal tant general com específica d'educació-, com a territorial- atès que es dota de les funcions i competències que estan establertes respecte els consells escolars territorials, singularment la programació relativa a la creació i distribució dels centres, les normes sobre construccions i equipaments escolars i els serveis educatius i altres prestacions relacionades amb ensenyament - i com a òrgan de consulta i participació del Consorci d'Educació de Barcelona -atès que actua en les matèries que són pròpies del Consorci.

Els presidents o presidentes dels deu Consells Escolars Municipals de Districte –CEMD- són membres del Consell Escolar Municipal de Barcelona. Aquest és un aspecte rellevant d'acord amb l'organització territorial de Barcelona que té les competències descentralitzades en els districtes, atès que aporta al CEMB la presència plural del territori que és un element essencial per tenir una visió de conjunt de la ciutat.

El CEMB és la representació institucional de la xarxa participativa de la comunitat educativa no universitaria present a la ciutat de Barcelona i alhora organisme de participació.

  El Consell Plenari en sessió del 19 d'abril de 1989 va aprovar, amb el vot unànime de tots els Grups Municipals, el Reglament de Constitució del Consell Escolar Municipal i dels deu Consells Escolars de Districte.

  El Consell Escolar Municipal, de conformitat amb el que estableix el capítol 2 del Decret 404/1987, relatiu a les bases generals d'organització i de funcionament dels Consells Escolars Municipals, i amb el que preveu l'article 48 del Reglament de Constitució, en la sessió plenària celebrada el 7 de maig de 1991 va aprovar el seu propi Reglament de Règim Intern.

  La Llei 22/1998, de 30 de desembre de la Carta Municipal de Barcelona, disposa que el Consell Escolar Municipal de Barcelona , pel que fa al funcionament i a les competències, es regeixi per l'ordenament aplicable als consells escolars territorials i estableix per als Consells Escolars de Districte l'ordenament aplicable als consells escolars municipals.

  El Decret 84/2002, de 5 de febrer de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona estableix en la disposició addicional segona la consulta al Consell Escolar Municipal de Barcelona en les matèries que li són pròpies.

  Per tal d'atendre la singularitat del Consell Escolar Municipal de Barcelona, la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscal i administratives , va modificar la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars per reconèixer la composició especifica d'aquest Consell. El Decret 20/2005, de 8 de febrer determina la composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona i estableix un període per adaptar-ne la seva composició.

  El 13 de juny de 2005 se celebra el plenari de constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona amb la nova composició i acorda redactar un nou reglament de règim intern.

  El plenari del Consell Escolar Municipal del 3 de juliol de 2006, aprova el Reglament de règim intern del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte.

  El Consell Escolar Municipal de Barcelona, atesa la singularitat del municipi i la normativa aplicable actua com a consell escolar municipal, consell escolar territorial i com a òrgan de participació i consulta del Consorci d'Educació de Barcelona.

  Els Consells Escolars Municipals de Districte actuen com a consells escolars municipals en l'àmbit del seu territori i en les competències en matèria educativa descentralitzades en els Districtes Municipals.

  Atesa aquesta singularitat, els Consells Escolars Municipals de Districte coordinaran les seves actuacions amb el Consell Escolar Municipal de Barcelona.

  El Consell Escolar Municipal de Barcelona treballa normalment a través de comissions.

  Els diferents membres que ho desitgen s'apunten a les comissions de treball en funció del seu interès i disponibilitat. El Consell Escolar Municipal de Barcelona té quatre comissions aprovades i en funcionament a més de la comissió permanent. El consell es reuneix també en plenari com a mínim tres vegades l'any.

  • Comissió de Participació
       - Subcomissió de Formació de pares i mares
       - Subcomissió de l'alumnat
  • ​Comissió de Serveis Educatius i relació Escola-Territori
  • Comissió de Mapa Escolar i Escolarització
  Col right
  Documents d'interès

  El Consell Plenari en sessió del 19 d'abril de 1989 va aprovar, amb el vot unànime de tots els Grups Municipals, el Reglament de Constitució del Consell Escolar Municipal i dels deu Consells Escolars de Districte.

  El Consell Escolar Municipal, de conformitat amb el que estableix el capítol 2 del Decret 404/1987, relatiu a les bases generals d'organització i de funcionament dels Consells Escolars Municipals, i amb el que preveu l'article 48 del Reglament de Constitució, en la sessió plenària celebrada el 7 de maig de 1991 va aprovar el seu propi Reglament de Règim Intern.

  La Llei 22/1998, de 30 de desembre de la Carta Municipal de Barcelona, disposa que el Consell Escolar Municipal de Barcelona , pel que fa al funcionament i a les competències, es regeixi per l'ordenament aplicable als consells escolars territorials i estableix per als Consells Escolars de Districte l'ordenament aplicable als consells escolars municipals.

  El Decret 84/2002, de 5 de febrer de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona estableix en la disposició addicional segona la consulta al Consell Escolar Municipal de Barcelona en les matèries que li són pròpies.

  Per tal d'atendre la singularitat del Consell Escolar Municipal de Barcelona, la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscal i administratives , va modificar la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars per reconèixer la composició especifica d'aquest Consell. El Decret 20/2005, de 8 de febrer determina la composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona i estableix un període per adaptar-ne la seva composició.

  El 13 de juny de 2005 se celebra el plenari de constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona amb la nova composició i acorda redactar un nou reglament de règim intern.

  El plenari del Consell Escolar Municipal del 3 de juliol de 2006, aprova el Reglament de règim intern del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte.

  El Consell Escolar Municipal de Barcelona, atesa la singularitat del municipi i la normativa aplicable actua com a consell escolar municipal, consell escolar territorial i com a òrgan de participació i consulta del Consorci d'Educació de Barcelona.

  Els Consells Escolars Municipals de Districte actuen com a consells escolars municipals en l'àmbit del seu territori i en les competències en matèria educativa descentralitzades en els Districtes Municipals.

  Atesa aquesta singularitat, els Consells Escolars Municipals de Districte coordinaran les seves actuacions amb el Consell Escolar Municipal de Barcelona.

  El Consell Escolar Municipal de Barcelona treballa normalment a través de comissions.

  Els diferents membres que ho desitgen s'apunten a les comissions de treball en funció del seu interès i disponibilitat. El Consell Escolar Municipal de Barcelona té quatre comissions aprovades i en funcionament a més de la comissió permanent. El consell es reuneix també en plenari com a mínim tres vegades l'any.

  • Comissió de Participació
       - Subcomissió de Formació de pares i mares
       - Subcomissió de l'alumnat
  • ​Comissió de Serveis Educatius i relació Escola-Territori
  • Comissió de Mapa Escolar i Escolarització

  Compartiu aquest contingut