Barcelona Cultura

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CONTRATACIÓN MUSICAL EN BARCELONA

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CONTRATACIÓN MUSICAL EN BARCELONA

Eduard Arderiu i Olga Àbalos Quina és la forma correcta de contractar un músic? Quina llei i conveni laboral en regulen la professió? Aquestes són algunes de les preguntes que intenta resoldre aquest estudi, l’objectiu del qual respon a les demanades del sector musical per regularitzar-ne la situació. Part d'aquestes demandes volen aconseguir modificar de manera definitiva la llei que regula la “relació laboral especial dels artistes”, el RD 1435/1985, una llei obsoleta i de difícil aplicació que ha donat peu a pràctiques alternatives i acceptades per la pròpia inèrcia del sector, moltes de les quals no s'emmarquen dins de la legalitat i que les que sí que ho són, acostumen a no tenir en compte els drets laborals dels músics. En els darrers mesos, els col•lectius de músics, representants, mànagers, promotors i també els promotors de sales de música, juntament amb l'Acadèmia Catalana de la Música, han estat cooperant per treballar en la redacció d'un Estatut de l’Artista, que proporcioni la base de la propera modificació de la llei espanyola de 1985. Aquest estudi segueix de ben a prop tot aquest procés que ha de canviar les regles del joc. Objectius — Anàlisi del marc legal vigent i marge d’actuació que deixa en la casuística actual del sector. — Estudi de la situació del sector de la música per tal de determinar quines son les pràctiques habituals a l’hora de tancar relacions laborals o mercantils amb els músics. — Seguiment de les darreres accions empreses per l’elaboració del nou Estatut de l’Artista, que ha d’obrir la porta a la reforma definitiva de la llei. — Anàlisi de la manera en què la subvenció pública de la música ha de vetllar pel compliment de la llei sense que això impliqui posar-ne en perill la supervivència. — Proposició d’un codi de bones pràctiques impulsat des de l’Ajuntament de Barcelona, que pugui adaptar-se en funció de l’ecosistema musical: espais de petit format, espais de gran format i festivals, i programacions finançades des de l’àmbit públic. D’aquesta manera es procura lluitar contra alguns vicis del sector i es treballa per aconseguir la seguretat jurídica en les relacions professionals laborals, mercantils o de qualsevol altre tipus, que s’estableixen entre els músics, els seus representants, els espais d’exhibició i els promotors.

Olga Àbalos i Eduard Arderiu

Eduard Arderiu y Olga Àbalos

¿Cuál es la forma correcta de contratar a un músico? ¿Qué ley y convenio laboral regulan su profesión? Estas son algunas de las preguntas que intenta resolver este estudio, cuyo objetivo responde a las demandas del sector musical para regularizar su situación. Parte de estas demandas quieren conseguir modificar de forma definitiva la ley que regula la "relación laboral especial de los artistas", el RD 1435/1985, una ley obsoleta y de difícil aplicación que ha dado pie a prácticas alternativas y aceptadas por la propia inercia del sector, muchas de las cuales no se enmarcan dentro de la legalidad y que las que sí que lo están, suelen no tener en cuenta los derechos laborales de los músicos.

En los últimos meses, los colectivos de músicos, representantes, managers, promotores y también los promotores de salas de música, junto con la Academia Catalana de la Música, han estado cooperando para trabajar en la redacción de un Estatuto del Artista, que proporcione la base de la próxima modificación de la ley española de 1985. Este estudio sigue de cerca todo este proceso que debe cambiar las reglas del juego.

Objetivos:

— Análisis del marco legal vigente y margen de actuación que deja en la casuística actual del sector.

— Estudio de la situación del sector de la música para así determinar cuáles son las prácticas habituales a la hora de cerrar relaciones laborales o mercantiles con los músicos.

— Seguimiento de las últimas acciones emprendidas por la elaboración del nuevo Estatuto del Artista, que debe abrir la puerta a la reforma definitiva de la ley.

— Análisis de la forma en que la subvención pública de la música debe velar por el cumplimiento de la ley sin que ello implique poner en peligro su supervivencia.

— Proposición de un código de buenas prácticas impulsado desde el Ayuntamiento de Barcelona, que pueda adaptarse en función del ecosistema musical: espacios de pequeño formato, espacios de gran formato y festivales, y programaciones financiadas desde el ámbito público. De este modo se procura luchar contra algunos vicios del sector y se trabaja para lograr la seguridad jurídica en las relaciones profesionales laborales, mercantiles o de cualquier otro tipo, que se establecen entre los músicos, sus representantes, los espacios de exhibición y los promotores.

@CulturaVivaBcn
24-04-2019 18:23
[#BAMCulturaViva 2019] ‼️AMPLIACIÓ DEL TERMINI‼️ S’amplia el termini de presentació de propostes pel… https://t.co/v1O7eUexAV
@CulturaVivaBcn
24-04-2019 16:22
RT @coopolis_bcn: La setmana vinent continuem amb les sessions de codisseny de la comunitat d'incubació amb la mirada des de la cultura. D…
@CulturaVivaBcn
24-04-2019 15:22
RT @ruidopatia: ☝️ATENCIÓ MÚSICS ‼️ https://t.co/0X5f9kz5gb