Barcelona Cultura

Talleres

Part substancial d'aquesta trobada són els tallers i grups de treball de cadascun dels blocs temàtics en els que s'articulen les jornades. Aquests espais es desenvoluparan els matins dels dies 1 i 2 de març de 10 a 14h i pretenen ser l’espai on diagnosticar l'estat de la qüestió sobre el camp exposat pels dinamitzadors (La Fundició, La Hidra, La Ciutat Invisible, Guifi.net i Goteo.org)i situar propostes concretes que haurien de ser recollides en el PAM (Pla d’cció Municipal), així com la definició d'espais i línies de treball per al desenvolupament del Pla de Cultures 2016-2026.

Institucions de la memòria

Impartit per la Fundició

Després d'una breu presentació dels assistents al taller, proposem iniciar-ho amb una presentació de les qüestions que planteja el bloc sobre cultura popular, arxius i patrimoni a fi d'emmarcar la conversa i les línies de treball que es volen abordar.

A continuació proposarem situar col·lectivament en un mapa de la ciutat diferents iniciatives i processos que puguin associar-se al marc prèviament definit. No es tracta de dibuixar un mapa exhaustiu d'aquestes iniciatives i processos, sinó un que ens ajudi a situar espacialment les qüestions que volen tractar-se, i a desenvolupar-les sobre la base de casos concrets de manera que sigui més senzill passar del discurs abstracte a les propostes concretes d'acció política, i viceversa.

Simultàniament a la confecció del mapa, a mesura que es proposin casos i es discuteixin les seves característiques i la seva situació, proposarem elaborar un glossari de termes destacats. L'objectiu d'aquest glossari no és arribar a fixar un significat únic per a cadascun dels termes, sinó recollir i assenyalar els punts de consens així com les controvèrsies entorn als propis casos i entorn a la qüestió de la cultura popular, els arxius i el patrimoni.

El procés de creació del mapa i el glossari, a través del diàleg i el debat, hauria de servir-nos per definir i consensuar un nombre reduït de problemàtiques i línies generals d'actuació.

Aquestes problemàtiques/línies d'actuació es situaran en una matriu que en el seu altre eix inclourà aspectes com: què fer (accions concretes), per què, quan, on, amb quines, amb qui, etc. Els/les participants al taller podran afegir, suprimir o modificar els ítems d'aquesta matriu.

VALORS I ECONOMIA DE LA CULTURA

Impartit per Goteo.org

L'objectiu d'aquest taller de co-creació és explorar de manera col·lectiva diferents possibilitats per definir línies d'acció basades en estratègies ciutadanes i programes institucionals que aprofundeixen en la relació entre ciutadania i cultura a partir de valors capçals com la democratització, l'accés, la proximitat, la transparència i la participació.

En aquest taller, les persones participants tindran l'oportunitat de produir amb agilitat escenaris nous, aprendre i debatre entorn de diferents maneres d'enfocar el lliure accés, la co-producció, explotació i el consum de cultura i definir les bases per les quals podrien ser línies d'acció a traslladar al Plà de Cultures de Barcelona 2016-2026.

El marc conceptual d'aquest taller vol emmarcar la cultura comuna no com un model econòmic alternatiu, sinó com un conjunt de pràctiques que ens obliguen a repensar les estratègies d'explotació de la cultura. Es tractarà de pensar en models situats i en formes d'explotació participats per les diferents comunitats i concebre formes d'articulació economia/cultura que evitin potenciar processos de gentrificación o evitin transformar a la ciutadania en consumidors passius de cultura sinó en co-productors. En definitiva, es busca incentivar formes situades de gestionar la cultura que entenguin les diferents esferes de valor en la qual aquesta opera i que permetin la seva explotació de forma col·lectiva.

LABORATORIS DE LA CIUTADANIA

Taller impartit per Guifi.net

Un taller per pensar en el desenvolupament d'infraestructures escalables, construcció comunitària i laboratoris de coneixement.

El taller té com a objectiu mostrar la forma en que s'ha construït la xarxa de telecomunicacions guifi.net així com la seva forma de gestió amb l'objectiu d'extrapolar patrons escalables per a altres comunitats. S'aprofundirà en la metodologia de treball de la Xarxa Oberta per intentar dibuixar formes de col·laboració amb l’entorn cultural de Barcelona. La pregunta que articula aquesta sessió de treball serà és extrapolable la metodologia de treball de la comunitat guifi.net a la construcció comunitària de la cultura?

GESTIÓ COMUNITÀRIA DE LA CULTURA

Grup de treball conduït per la Ciutat Invisible i La Hidra Coop.

Aquest espai del programa es planteja com un grup de treball des del qual debatre i plantejar un espai d'interlocució entre comunitats i institucions.


L'objectiu d'aquesta sessió de treball és doble. En primer lloc, treballar a partir dels sabers i posicions que emergeixen de la pròpia pràctica tot el que competeix a les relacions institucions-comunitats. Sobre aquest punt graviten preguntes generals com quins marcs institucionals poden garantir l'autonomia de les comunitats? com mantenir relacions institucionals que no burocratitzin, determinin o sobreexplotin els recursos comuns? Sota quina forma és preferible relacionar-se amb l'administració?. D'aquí sorgeixen altres preguntes més concretes com quins problemes/conflictes s'han anat trobant en la pràctica les comunitats que desenvolupen la seva activitat en aquest marc? Quin tipus de marc/protocol/espai de trobada són necessaris per mantenir un diàleg permanent i productiu amb la institució?. En segon lloc, l'objectiu és desglossar i detallar quines són les demandes i necessitats de les pròpies comunitats: Què necessiten? Com aconseguir-ho? Quins són els límits i els punts de tensió que son necessaris mantenir amb la institució?.

@CulturaVivaBcn
04-12-2019 11:55
RT @MemoriaVivaBCN: Avui seguim a l'Escola Diputació cartografiant la #memòria del barri. Fem servir el mapa com a eina de recerca treballa…
@CulturaVivaBcn
03-12-2019 12:40
Al @ReteenaFest hi trobareu l'Screening Corner: un punt de visionat on es projectaran en loop peces creades per jov… https://t.co/jlhP8Tqsti
@CulturaVivaBcn
03-12-2019 12:40
El 7 i 8 de desembre el @ReteenaFest torna a @FabraiCoats. Dues jornades dedicades a l'audiovisual, propostes pensa… https://t.co/ryl68YeG6k