Barcelona Cultura

POLÍTIQUES CULTURALS I BÉNS COMUNS: Pràctiques i itineraris de gestió comunitària a la ciutat de Barcelona.

POLÍTIQUES CULTURALS I BÉNS COMUNS: Pràctiques i itineraris de gestió comunitària a la ciutat de Barcelona.

A Barcelona proliferen les pràctiques de cooperació i gestió comunitària de la cultura. Una realitat heterogènia i diversa que obre un seguit de preguntes i reptes tan per a les pròpies comunitats organitzades com per l'administració i les polítiques culturals.

Artibarri, La Hidra Cooperativa.

Com definim el que és gestió comunitària de la cultura? Quines pràctiques concretes i quins itineraris estan seguint aquestes institucions d'acció col·lectiva? Quins reptes polítics hi ha darrere d'aquestes pràctiques de gestió comunitària? Quin ha de ser el seu retorn social i sota quins criteris de transparència, equitat i democràcia? Quin ha de ser el paper de l'Administració envers aquesta realitat? Com podem pensar en la cultura com a bé comú més enllà de dinàmiques sectorials? Com reconèixer i fomentar aquestes pràctiques comunitàries des de l'administració sense restar-ne autonomia?

L'objecte d'aquesta proposta és en última instància el desenvolupament de les eines i els espais de treball que permetin l'elaboració d'un pla de treball per al desenvolupament de la gestió comunitària de la cultura. Generar un marc analític i un seguit d'espais de trobada per tal d'identificar les necessitats pel seu desenvolupament, repensar els models de governança comunitària dels recursos i consensuar el paper de la institució envers aquesta realitat emergent.

El programa Cultura Viva organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) té com una de les seves prioritats el foment de la gestió comunitària de la cultura. El desenvolupament d’aquest objectiu fa referència a la voluntat d’impulsar una “relació entre ciutadania, institucions i espais comuns de la cultura des dels valors democràtics de la transparència, la crítica, la proximitat i la participació”.

Es tracta d’iniciar el camí per a la construcció d'un nou marc de referència que generi noves possibilitats per a la cultura comunitària, que permeti posar en valor, front a la dicotomia públic-privat, allò col·lectiu, reconeixent-ne la seva naturalesa i el retorn social. Un nou marc definit conjuntament entre les pròpies pràctiques, la ciutadania i la institució pública i que pugui donar cobertura i garanties a una forma de gestionar recursos que ja existeix i que, al mateix temps, es pot fomentar més i millorar.

L’objectiu d’aquesta recerca és definir els espais de treball que permetin l’elaboració d’un document que reculli una serie d'elements pel desenvolupament territorial de la gestió comunitària de la cultura.

Objectius

  1. Sistematitzar les pràctiques de gestió comunitària de la cultura. S’elaborarà una proposta conceptual que, partint de les experiències existents a la ciutat, ajudi a emmarcar i definir què es el que entenem per pràctiques i gestió comunitària de la cultura.
    Es tracta de consensuar i definir, de forma oberta, amplia i no excloent, les coordenades, i els requisits, criteris i factors que haurien de compartir els agents i projectes comunitaris (responsabilitat social, interès pel bé comú, retorn social, governabilitat horitzontal, democràcia interna, equitat, arrelament territorial..etc).
  2. Diagnosticar quins són els límits i les potencialitats del teixit comunitari de la cultura.
    Quin valor estan creant? Quines són les principals necessitats d'aquestes pràctiques? Quines propostes trobem?
  3. Consensuar com la institució ha d’acompanyar aquestes pràctiques comunitàries. Partint de l’avaluació de polítiques i pràctiques existents avui en les diferents àrees de l'Ajuntament de Barcelona, es tractaria de generar un seguit de recomanacions sobre quines són les necessitats institucionals, d’infraestructures i normatives necessàries per a l'acompanyament i impuls de la gestió comunitària de la cultura així com definir quin ha de ser el retorn d’aquestes pràctiques i sota quins criteris de transparència, equitat i democràcia han de respondre.

En aquest sentit, una de les recomanacions és la de generar una nova bateria d’indicadors d’avaluació en col·laboració amb les pròpies iniciatives i tipologies analitzades, segons els principis o requisits de la cultura com a bé comú.

El resultat del projecte es veurà reflectit en un informe previ, unes jornades de treball i un informe final de diagnòstic, a més d’unes recomanacions.

@CulturaVivaBcn
19-04-2019 10:47
RT @Indigestio: Estem implicats en això (amb el Rodrigo, el Joan, el Jaume, l’Amàlia, la Judit, el Fede, l’Aurelio… i més gent). Segurament…
@CulturaVivaBcn
19-04-2019 10:45
RT @festivalBAM: 🗣️ Ep! Músics o bandes que toqueu en directe, artistes amb un projecte relacionat amb la música, teniu una proposta pel BA…
@CulturaVivaBcn
19-04-2019 10:45
RT @TimeOutBCN: No et perdis les xerrades, els tallers i els debats que proposa el cicle @CulturaVivaBcn per posar l'estat de la cultura ba…