Barcelona Cultura

"Right now Barcelona can’t and doesn’t want to compete with London or New York"

A talk with Conrad Llorens, President of SUMMA, within the framework of "Identity and positioning of Barcelona, a choral story", a wider event in which the new alliance for the reputation of Barcelona was presented, a project by mayor Ada Colau and those representing the entities, institutions, companies and professionals who jointly created the new city branding project. The event, which took place in the Disseny Hub, marks the beginning of a new way of communicating our city.

Last week, in an interview with Lluís Bassat, the publicist said that to improve Barcelona as a brand, the first thing we needed to improve was the city as a product. With this in mind, which aspect of Barcelona do you think we should focus on improving?

Barcelona is a very powerful brand. However, we must work on improving many aspects of the product to make it more competitive. That is why it is very important to define a story that will help us project the identity of Barcelona and all that, as a city, it can offer.

So far we have not had a coherent story, so the image we project has become fragmented, discontinuous, partial, uncoordinated and more linked to the city’s tourist attraction than to its other strengths. Right now, the main challenge is to continue working to consolidate all the efforts that have been made in recent years in many areas related to innovation, knowledge, science and technology.

The globalization and need of cities to differentiate themselves from each other in the current context has given rise to the fact that we now understand the communication of places as key to place branding. Barcelona has changed a lot since 1992, and so has its city brand. What was the Barcelona brand in 92 and what is it now?

The Olympic Games, and the urban transformation that they created, generated a sense of pride on the part of the citizen that resulted in a very positive perception of the city-brand, associated with creativity, dynamism and modernity.

Barcelona has evolved a lot since then. Now it has many capacities that it has been building, as well as other challenges and opportunities (the Mobile World Congress, the Integrated Systems Europe, initiatives such as the Barcelona Health Hub or the Barcelona Science Plan, among others). Although part of the public are informed, there are aspects of the current Barcelona that are not sufficiently associated with the city brand. That is why it is important for Barcelona to define what it wants to be and how it wants to be perceived in the world. Not only now, but also in the next fifteen or twenty years.

Right now Barcelona does not want and can not compete with London or with New York. Although, it has a set of capacities and attributes that make it unique. Therefore, it must know how to better exploit its identity to consolidate itself as a global city of reference, a city where everyone can develop their key projects. In this Barcelona can and should be the best city in the world.

Cities are brands by nature. We know that in order to project a brand it is essential to build a meaningful narrative around it, but what is the difference between defining a city brand and building a narrative or city story?

Building a city brand narrative is very complex. In the perception that audiences have of a city, many factors intervene: quality of the urban environment, infrastructures, public services, history, business ... and, naturally, one of them is the identification and pride its residents have for the territory, as well as the experience they generate through their interaction with all those who visit us for tourism, business or to live.

Synthesizing all this in a simple message is difficult, but we have achieved it. The key to generating this inspiring and understandable story is to connect and group a list of attributes into transversal conceptual pillars in all areas: connection, initiative, soul, contrast, talent, commitment and translate them into a clear story. In the case of Barcelona, having this new story, which already incorporates the attributes and ambitions that the city has today and that has been raised collectively, will help us to communicate the new reality of the city, to promote initiatives in all the areas and to create synergies.

 

Conversem amb Conrad Llorens -President de SUMMA- el marc de la presentació del projecte “Identitat i posicionament de Barcelona. Un relat coral”, on l’alcaldessa Ada Colau i totes les persones representants de les entitats, institucions, empreses i professionals que han creat conjuntament el nou projecte de marca ciutat, van presentar la nova aliança per la reputació de Barcelona. L’acte, que va tenir lloc al Disseny Hub, marca l’inici d’una nova manera de comunicar la nostra ciutat.

La setmana passada, en una entrevista que Lluís Bassat va concedir al Museu del Disseny, el publicista va dir-nos que per millorar la marca Barcelona, el primer que s’havia de millorar és el seu producte. Seguint amb aquesta línia, quin aspecte de Barcelona consideres que és més important millorar? 

Malgrat que Barcelona és una marca molt potent, encara s’ha de treballar en millorar molts aspectes del producte per fer-lo més competitiu. Per això és molt important definir un relat que ens ajudi a projectar la identitat de Barcelona i tot allò que, com a ciutat, pot oferir.

Fins ara no l’hem tingut, i això ha causat que la imatge que projectem sigui de vegades fragmentada, discontínua, parcial, descoordinada i més lligada al seu atractiu turístic que a d’altres de les seves fortaleses. Ara mateix, el repte principal és continuar treballant i consolidar tots els esforços que s’estan fent en el darrers anys per ser un referent en moltes àrees relacionades amb la innovació, el coneixement, la ciència i la tecnologia.

La globalització i necessitat de les ciutats de diferenciar-se les unes de les altres en el context actual han donat lloc a que ara entenem la comunicació dels llocs en clau de place branding. Barcelona ha canviat molt des del 1992, i també ho ha fet la seva marca ciutat. Què era marca Barcelona l’any 92 i què és ara?

Els Jocs Olímpics i la transformació urbana que aquests van suposar van generar un sentiment d’orgull per part del ciutadà que va resultar en una percepció de marca-ciutat molt positiva, associada a la creativitat, el dinamisme i la modernitat.

Barcelona ha evolucionat molt des de llavors. Ara té moltes altres capacitats que ha anat construint, així com també altres reptes i oportunitats (el Mobile World Congress, l’Integrated Systems Europe, iniciatives com el Barcelona Health Hub o el Pla Barcelona Ciència, entre d’altres). Si bé part dels públics n’estan informats, ​encara hi ha aspectes de la Barcelona actual que no estan suficientment associats a la marca ciutat​. Per això és important que Barcelona defineixi què vol ser i com vol ser percebuda al món. No només ara, sinó també en els propers quinze o vint anys.

Ara mateix Barcelona no vol ni pot competir amb Londres o amb Nova York​. Si bé, té un conjunt de capacitats i atributs que la fan única. Per això ha de saber explotar millor la seva identitat per consolidar-se com una ciutat de referència al món, una ciutat on tothom pugui desenvolupar els seus projectes vitals. En això Barcelona pot i ha de ser la millor ciutat del món.

Les ciutats són marques per naturalesa. Sabem que per a projectar una marca és essencial construir una narrativa pregnant al seu voltant, però quina diferència hi ha entre definir una marca ciutat i construir una narrativa o relat de ciutat?

Construir una narrativa de marca ciutat és molt complexe. En la percepció que els públics tenen d’una ciutat hi intervenen molts factors: qualitat de l’entorn urbà, infraestructures, serveis públics, història, teixit empresarial... i, naturalment, un d’ells és la identificació i orgull dels seus residents amb el territori, així com l’experiència que generen amb la seva interacció a tots aquells que ens visiten per turisme, negocis o per viure-hi aquí.

Sintetitzar tot això en un missatge senzill és difícil, però ho hem aconseguit. La clau per generar aquest relat comprensible inspirador ha estat connectar i agrupar un llistat d’atributs en pilars conceptuals trasversals a tots els àmbits: connexió, iniciativa, ànima, contrastos, talent, compromís i plasmar-los en un relat clar. En el cas de Barcelona, comptar amb aquest nou relat, que ja incorpora els atributs i les ambicions que avui té la ciutat i que ha estat plantejat de manera col·lectiva, ens ajudarà a comunicar la nova realitat de la ciutat, a impulsar iniciatives en tots els àmbits i a crear sinèrgies.

Altres notícies

Oscar Guayabero: “We are living in a mom...

10/10/2019

Oscar Guayabero (1968) is a para-designer. He does not design -he says- he activates design. And he does it through...

What to do this fall as a family at the...

09/10/2019

In line with the Design Hub Barcelona’s commitment towards bringing design and culture to all ages, Autumn begins a season full of...

Talent and jewellery, the protagonists t...

09/10/2019

The main event of artistic jewelry, JOYA Barcelona Art Jewellery & Objects, lands at the Design Hub Barcelona on...