Serveis d'acolliment (CMAU-VM)

Servei residencial d'acolliment d'urgència per a dones que viuen situacions de violència masclista i pels seus fills i filles. Proporciona una atenció integral. Disposa de 10 habitacions amb una capacitat maxima de 27 places en estades no superiors als 15 dies. Funciona 365 dies l'any, les 24 hores del dia. Accés per derivació de: Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i el Servei d'Atenció Socioeducativa de l'Agència ABITS (SAS).

Què ofereix el CMAU-VM

Disposa d'un equip multidisciplinari, integrat per professionals de formació diversa (educació social, psicologia i treball familiar), ofereix:

 • Un espai de seguretat, respir, contenció emocional i suport on la dona pugui reflexionar sobre la seva situació i sobre les diferents alternatives possibles, i pugui prendre les decisions que li calguin sobre el seu futur.
 • Ajuda la dona perquè pugui explicar adequadament als seus fills i filles, si en té, perquè estan allà i com els afecta aquesta decisió.
 • La cobertura de les necessitats bàsiques d'allotjament, manutenció i salut de la dona i dels seus fills i filles.
 • Proporciona a la dona i als seus fills i filles atenció educativa i psicològica mentre duri l'acolliment d'urgència en complementació amb l'atenció social i jurídica proporcionada en aquest període pel Servei d'Atenció, Recuperació i Acolliment (SARA)
 • Complementa l'exploració portada a terme des del Servei d'Atenció, Recuperació i Acolliment (SARA), per tal de fer una valoració inicial conjunta de la situació que permeti als i a les professionals prendre les decisions oportunes respecte les propostes a fer a la dona i de la intervenció a realitzar en funció de la voluntat expressada per ella.

Població a qui s'adreça

Dones, i els seus fills i filles, que compleixin els següents requisits:

 • Residents a la ciutat de Barcelona.
 • Que visquin violència masclista i que reuneixin els requisits d'accés establerts als Criteris d'acolliment d'urgència per violència masclista definits per la Direcció del Programa de Dona de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Majors d'edat (18 o més anys).

Amb independència de que:

 • Estiguin o no empadronades.
 • Tinguin o no la seva situació regularitzada legalment (dones estrangeres).
 • Hagin interposat o no denúncia per la situació de violència viscuda.
 • Estiguin convivint o no amb la persona agressora.
Acolliment de llarga estada (CMAU-VM)