Serveis d'acolliment (CMAU-VM)

Servei residencial d'acolliment d'urgència per a dones que viuen situacions de violència masclista i pels seus fills i filles. Proporciona una atenció integral. Disposa de 10 habitacions amb una capacitat maxima de 27 places en estades no superiors a un mes. Funciona 365 dies l'any, les 24 hores del dia. Accés per derivació de: Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i el Servei d'Atenció Socioeducativa de l'Agència ABITS (SAS).

Què ofereix el CMAU-VM

Disposa d'un equip multidisciplinari, integrat per professionals de formació diversa (educació social, psicologia i treball familiar), ofereix:

 • Un espai de seguretat, respir, contenció emocional i suport on la dona pugui reflexionar sobre la seva situació i sobre les diferents alternatives possibles, i pugui prendre les decisions que li calguin sobre el seu futur.
 • Ajuda la dona perquè pugui explicar adequadament als seus fills i filles, si en té, perquè estan allà i com els afecta aquesta decisió.
 • La cobertura de les necessitats bàsiques d'allotjament, manutenció i salut de la dona i dels seus fills i filles.
 • Proporciona a la dona i als seus fills i filles atenció educativa i psicològica mentre duri l'acolliment d'urgència en complementació amb l'atenció social i jurídica proporcionada en aquest període pel Servei d'Atenció, Recuperació i Acolliment (SARA)
 • Complementa l'exploració portada a terme des del Servei d'Atenció, Recuperació i Acolliment (SARA), per tal de fer una valoració inicial conjunta de la situació que permeti als i a les professionals prendre les decisions oportunes respecte les propostes a fer a la dona i de la intervenció a realitzar en funció de la voluntat expressada per ella.

Població a qui s'adreça

Dones, i els seus fills i filles, que compleixin els següents requisits:

 • Residents a la ciutat de Barcelona.
 • Que visquin violència masclista i que reuneixin els requisits d'accés establerts als Criteris d'acolliment d'urgència per violència masclista definits per la Direcció del Programa de Dona de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Majors d'edat (18 o més anys).

Amb independència de que:

 • Estiguin o no empadronades.
 • Tinguin o no la seva situació regularitzada legalment (dones estrangeres).
 • Hagin interposat o no denúncia per la situació de violència viscuda.
 • Estiguin convivint o no amb la persona agressora.
Acolliment de llarga estada (CMAU-VM)