Violència masclista

Nacions Unides, en la Conferència Mundial de les Dones celebrada a Pequín l'any 1995, va definir la violència vers les dones com: 'Qualsevol acte de violència basat en el gènere, que té com a resultat, o pot tenir, danys i/o patiments físics, sexuals i/o psicològics per a les dones, contemplant les amenaces d'aquests actes, la coacció i la privació arbitrària de llibertat, tant en la vida pública com en la privada'.

La violència vers les dones és una de les principals problemàtiques estructurals que patim a les nostres societats.

Tots els estudis i informes, tant d'àmbit nacional com internacional, reiteren:

  • L'abast de la seva prevalença.
  • La gravetat de les seves conseqüències.

Ens trobem davant d'un fet que suposa:

  • Una greu vulneració dels drets humans.
  • Un problema de salut pública (definit per l'OMS).
  • Una qüestió fonamental de seguretat ciutadana.

A l'Estat Espanyol el 28 de desembre de 2004 es va aprovar la Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La Llei abasta aspectes preventius, educatius, socials, assistencials i d'atenció a les víctimes, així com el principi de subsidiarietat de les Administracions públiques.

A Catalunya, es va aprovar el 24 d'abril de 2008 la Llei del dret de les dones a l'eradicació de la violència masclista.

L'Ajuntament de Barcelona és pioner en la implementació de serveis d'atenció a les dones en situació de violència masclista: l'any 1983 va posar en marxa l'Equip d'Atenció a les Dones (el primer servei ambulatori públic d'atenció específica en situacions de violència de gènere a Catalunya) i el 1986 va crear la primera casa pública d'acollida de llarga estada per violència de gènere a la ciutat de Barcelona.

Actualment l'Ajuntament de Barcelona disposa d'una xarxa de serveis propis que va des de la prevenció, fins a l'atenció ambulatòria i l'acolliment d'urgència per violència masclista.

Els serveis són

Pel que fa a l'acolliment de llarga estada per violència masclista es disposa de recursos públics consorciats (Casa i Pisos pont) i també de recursos privats mitjançant acords de col·laboració amb entitats.