Volem una MercA? sense violA?ncies masclistes, actuem-hi!

Igualtat. La festa i la nit no sA?n excuses, combatem la��assetjament a les dones durant la festa major.

Barcelona A�s una ciutat que rebutja qualsevol tipus de violA?ncia contra les dones. La��assetjament verbal i fA�sic que tA� lloc enA�la��espai pA?blic i que la societat sovint normalitza A�s una forma de violA?ncia. Per aixA? cal actuar quan es presencia una actitud masclista. No hi valen les excuses, la nit i la festa no serveixen com a disculpa,A�volem una MercA? sense violA?ncies masclistes.

Som una ciutat que actua davant les agressions cap a les dones. Tot i aixA?, hi ha violA?ncies menys visibles, que majoritA�riament passen desapercebudes i que, fins i tot, poden A�sserA�acceptades per una part de la societat. Es tracta da��un ventall ampli da��agressions masclistes com la��assetjament verbal, la��assetjament fA�sic o les amenaces en l’espai pA?blic, queA�amb mA�s o menys intensitatA�provoquenA�en les dones que en sA?n vA�ctimes una sensaciA? da��incomoditat, malestar i angoixa.

“Jo gaudeixo de la festa, tu em deixes tranquilA�la”

En els contextos festius hi ha homes que es prenen la llibertat de dir grolleries a les dones, de pressionar-les per lligar, de forA�ar el contacte fA�sic, de barrar el pas a una noia per parlar-hi o d’insultar-la si ella decideixA�que no hi vol tenir cap tipus de relaciA?. SA?n situacions quotidianes que la majoria de noies i dones han viscut en algun moment i que es produeixenA�en la��espai pA?blic. Per aixA?, tant de dia com de nit, en el dia a dia o en ocasions especials com la MercA?, si veieu una actitud masclista, actueu-hi.

Feu servir els recursos municipals da��atenciA? a les dones

Durant les festes de la MercA?, entre el 22 i el 25 de setembre, hi haurA� un estand a l’avinguda de la Reina Maria Cristina dedicat a informar de tots els serveis bA�sics en relaciA? amb l’atenciA? a les dones, i en cas que hi hagi una agressiA?, s’hi atendrA�A�la vA�ctima. Davant de qualsevol acte de violA?ncia cap a una dona, en primer llocA�cal denunciar-lo, a la policia o al telA?fon da��atenciA? contra la violA?ncia masclista de la Generalitat de Catalunya, el 900 900 120, que A�s gratuA?t, confidencial i funciona les 24 hores del dia.

Barcelona, a mA�s, disposa de diferents recursos i serveis municipals da��atenciA? a les dones. Les dones que pateixen violA?ncia masclista poden adreA�ar-se al Servei da��AtenciA?, RecuperaciA? i Acollida (SARA), que ofereix una atenciA? especA�fica a les vA�ctimes de situacions de violA?ncia de gA?nere i inclou tambA� el SARA Jove. El Centre da��UrgA?ncies i EmergA?ncies Socials de Barcelona (CUESB) A�s un altre dels serveis de la ciutat. La seva tasca A�s donar unaA�resposta urgent a qualsevol situaciA?, i per aixA? funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de la��any.

A cada districte hi ha un punt da��informaciA? i atenciA? a les dones (PIAD), que ofereix accA�s als recursos de la ciutat i assessora sobreA�temes da��interA?s per a les dones. La lluita contra les agressions tambA� implica els homes. AdreA�at als homes que han exercit o exerceixen la violA?ncia contra la parella, el Servei da��AtenciA? als Homes (SAH) tA� com a objectiu promoure les relacions no violentes.

Al web BCN AntimasclistaA�trobareuA�informaciA? sobre tots aquests recursos, aixA� com sobreA�la lluita contra les violA?ncies masclistes.

Som #BCNantimasclista

La lluita contra les desigualtats entre els homes i les dones A�s una de les qA?estions prioritA�riesA�que la��Ajuntament estA� treballant de manera transversal. Un dels objectius del Govern municipal A�s promoure la prevenciA? de les violA?ncies masclistes en la��A�mbit comunitari. En aquest sentit, la campanya a�?BCN antimasclistaa�? fomenta el respecte a les dones i treballa per evitar les agressions sexistes enA�la��espai pA?blic.

Descarregueu-vos aquA� alguns materials de la campanya. Els podeu utilitzar lliurement. Per fer-vos-en ressA? a les xarxes socials, useu l’etiquetaA�#BCNantimasclista.