Drets Socials

Destaquem

 • Mira cap al teu futur

  T'ajudem a decidir què estudiar. Activitats gratuïtes del 29 de gener al 22 de març

  http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/in_format_2017_baners-ajbcn_555x312px_cat.jpg
 • Adreça't a un punt d'assessorament energètic

  T’ajudarem a evitar un tall de subministrament per manca de recursos i a ajustar la despesa energètica de la teva llar.

  http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/drets_social_550x310_ca.jpg
 • Guia del contribuent i calendari 2018

  Podeu consultar el calendari de pagaments dels tributs i preus públics municipals. Aquest any es canvien les dates de pagament de l'impost sobre béns immobles, de l'impost sobre vehicles i de la taxa de guals.

  http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/guia-contribuent-ca500x310.jpg
 • Premis Montserrat Roig 2017

  El premi Montserrat Roig al Periodisme i la Comunicació Social de Barcelona recull el testimoni del premi del Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comunicació. La presentació de les candidatures s’haurà de formalitzar entre el 9 i el 31 de gener de 2019.

  http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/ajbcn_montseroig_555x312_ca_0.jpg
 • Concurs d'idees de Barcelona i Nova York

  Repte amb Nova York per millorar la mobilitat de les persones amb ceguesa

  http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/550x310_mobility_cat.jpg
 • Sóc gran, i què?

  Deconstruïm estereotips i prejudicis amb les persones grans

  http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/soc-gran-i-que-544x307-ca.jpg
 • B-Mincome

  Buscant el millor camí per sortir de la pobresa i l'exclusió

  http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/cat_555_x_312.jpg
 • Temps per tu

  Es tracta d'un servei per fomentar el lleure de qualitat de les persones amb discapacitat i la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies cuidadores.

  http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/temps-per-tu-banner-550x310.jpg
 • Prova pilot d'accés dels escúters al metro i al bus

  Fins el 31 de desembre de 2017, prorrogable fins que s'aprovi el nou Codi d'Accessibilitat

  http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/prova_escute_baners_550x310_cat.gif
 • El poder dels drets socials. Dos anys de canvi al servei de les persones

  Balanç dels dos primers anys de mandat, a càrrec de la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz

  http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/elpoderdelsdretssocials_550x310_2_0.png
 • Banc de Bones Pràctiques

  El banc d’experiències i bones pràctiques recull un conjunt de bones pràctiques impulsades per l’Àrea de Drets Socials tant de gestió interna com de prestació de serveis.

  http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/banner-banc-bp-550x310_0.png

Actualitat

15/02/2018 - 17:36

A la Marina posem tota l'energia!

Drets energètics. Es posa en marxa un nou punt d’assessorament energètic al barri i un projecte pilot comunitari per potenciar la detecció de la pobresa energètica.

15/02/2018 - 16:58

El Bloc 17 es queda a Horta

Drets socials. S’inicien els tràmits per comprar aquest immoble històric, amb 30 anys de trajectòria de gestió juvenil al barri.

14/02/2018 - 19:33

Allotjaments de proximitat provisionals per lluitar contra la gentrificació

Habitatge. Solució temporal per ampliar el parc públic d’habitatge de la ciutat.

tallers de recursos de gestió emocional post atemptats terroristes

12/02/2018 - 11:04

Tallers de recursos de gestió emocional

salut. Tallers de recursos de gestió emocional després d'atemptats terroristes

Llegir més

Què fem a Drets Socials

Interior d'un centre de serveis socials

Serveis socials

La xarxa de serveis socials, estesa al conjunt de districtes de la ciutat, i per mitjà de la qual els ciutadans i les ciutadanes poden gaudir del conjunt de serveis i prestacions que fixen la llei de serveis socials i la llei de promoció de l'autonomia personal.

Cartell de lloc accessible

Persones amb discapacitat

Engloba els programes i les accions que es porten a terme des de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, que permeten avançar cap a la plena autonomia de les persones amb discapacitat, per mitjà de la plena accessibilitat física i comunicativa; la garantia d'accés a habitatges accessibles i assequibles, i l'atenció i la promoció social, educativa i laboral.

Provetes de laboratori

Salut pública

Comprèn els programes i les accions que contribueixen a garantir la qualitat de la salut de les persones residents a Barcelona i les visitants, mitjançant el coneixement de l'estat de salut de la població i dels factors que el determinen; el desenvolupament de polítiques públiques per mantenir i millorar la salut de la població, en el marc d'una ciutat educadora, inclusiva i generadora de cultura pel que fa a la salut. Aquest conjunt d'accions es porta a terme des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Saló de Cent en un Plenari

Participació social

Les polítiques d'acció social i ciutadania comporten una forta dimensió participativa i relacional. La Barcelona inclusiva i solidària la volem fer amb les persones, des de la implicació directa i protagonista dels ciutadans i les ciutadanes i del teixit social.

Els espais de participació d'acció social i ciutadania tenen assignades funcions d'impuls, elaboració, consulta, validació i seguiment de les polítiques municipals d'aquest àmbit. Els consells de participació social estan formats per ciutadans i ciutadanes a títol personal, entitats i organitzacions, associacions ciutadanes, representants de tots els grups polítics municipals, professionals de l'àmbit universitari i altres institucions de la ciutat.

Finalment, mereix una especial consideració l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. L'acord és un espai de confluència d'un gran nombre d'entitats de la ciutat que acorden treballar en la perspectiva de la inclusió social. Entitats i Ajuntament formen xarxes d'acció per la inclusió social, en què es posen en marxa veritables programes de treball en xarxa, a partir d'objectius, recursos i mètodes de treball compartits.

llambordes d'un carrer amb un peu que apareix caminant

Persones vulnerables

A Barcelona hi ha persones en situació o risc d'exclusió i pobresa, de vegades de manera fins i tot intensa.

L'Ajuntament intervé portant a terme un conjunt de serveis i xarxes que ens permetin prevenir aquestes situacions, atendre les persones sense sostre, cobrir necessitats vitals bàsiques i traçar itineraris d'inclusió que permetin la recuperació de l'autonomia personal i els vincles socials de les persones més altament vulnerables.

Mans de persona gran

Persones grans

Inclou els programes i les accions que contribueixen a fer de Barcelona una ciutat on s'envelleixi de manera digna i activa, per mitjà del desplegament d'un conjunt de serveis de promoció i participació social, així com de serveis d'atenció a persones grans fràgils, en el marc del Programa municipal per a les persones grans.

Ninots que representen a tot tipus de famílies

Família

El Programa municipal per a les famílies inclou els serveis i les accions pensades per donar suport als diferents models de família, contribuir a superar les desigualtats entre dones i homes, enfortir les funcions de solidaritat i desenvolupament personal, impulsar la conciliació dels temps, orientar en les diferents etapes del cicle vital familiar, donar suport al desenvolupament de les funcions parentals i prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat familiar.

Alguns dels serveis socials del programa per a les famílies:

Els Espais Familiars són un servei orientat a les famílies amb infants menors de tres anys.
El Servei de famílies col·laboradores és un recurs per a les famílies que temporalment no poden ocupar-se d'algun dels seus fills o filles.

També podeu trobar més informació a la web de Barcelona Bressol, al apartat de l'àmbit familiar o us podeu informar sobre altres serveis al vostre centre de serveis socials més proper.

Nens i nenes en un espectacle al aire lliure

Infància

L'àmbit d'Infància inclou els serveis i les accions que contribueixen a fer de Barcelona una ciutat on la participació i els drets de tots els infants estiguin plenament desenvolupats i garantits. De manera especial, es treballa per prevenir i superar situacions de risc i vulnerabilitat en la infància.

Parella de joves a la gespa en un parc

Adolescència i Joventut

Aquesta etapa de la vida requereix d'una atenció especial, centrada en tres eixos bàsics: la formació, el treball i l'habitatge. Entenent-los com a passos necessaris per tal d'obtenir una emancipació plena, com a col·lectiu, i com a persones dins la societat.

La feina, doncs, se centra en desenvolupar actuacions pròpies en l'àmbit de la promoció per a la gent jove, com per exemple: el suport a les associacions juvenils, la promoció de la participació dels i les joves, la creació d'equipaments juvenils (Espais joves, Casals de joves i Punts d'Informació Juvenil), el desenvolupament del programa Barcelona Bonanit que promou la realització d'activitats nocturnes d'iniciativa juvenil i l'obertura de serveis dins aquesta franja horària, com són per exemple les sales d'estudi nocturnes, i el suport a la implementació de les polítiques juvenils de districte, entre d'altres.

A més a més, es coordinar i lidera la resta de polítiques municipals adreçades als i les joves i adolescents en els àmbits de la salut, l'educació, l'esport, la mobilitat, els drets civils, el transport, l'habitatge, etc.

Libros

Educació i Universitats

A través del web municipal d’Educació i Universitats es pot consultar informació sobre:

 • Els centres educatius de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona que es gestionen des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).
 • Iniciatives municipals de dinamització educativa impulsades també des de l’IMEB.
 • Accions per a la promoció i impuls de la formació professional a la ciutat, promogudes des de la Fundació BCN Formació Professional, Consell de l’FP i Xarxa FP.
 • Tasques executades des del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte.
 • Projectes de promoció de l’educació superior a Barcelona a través de l’àmbit Universitats i, a més, altres programes que formen part de l’actuació municipal, dins l’àmbit d’Educació i Universitats, de l’Ajuntament de Barcelona.

D’altra banda, teniu a disposició el web del Consorci d’Educació de Barcelona (ens públic, constituït el 24 d’abril de 2002, integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió conjunta de funcions, activitats i serveis en matèria educativa a la ciutat).

Oficina d l'Habitatge de Nou Barris

Habitatge

L'habitatge és un dret bàsic de les persones, i per això, des de l’Ajuntament de Barcelona posem en marxa tots els recursos al nostre abast per tal de garantir que aquest dret es respecti i que cap persona es quedi sense llar. Oferim tot el suport i l’ajuda necessària per accedir a un habitatge o evitar perdre’l, mitjançant la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge (una a cada districte), amb atenció personalitzada a les diferents problemàtiques en matèria d’habitatge i serveis d’assessorament, de mediació i d’ajut en la prevenció de desnonaments.

Així mateix, actuem per incrementar el parc d’habitatges de lloguer social, construint nous habitatges principalment amb l’operador municipal el Patronat Municipal de l’Habitatge, i incorporant habitatges buits procedents de les entitats bancàries i del mercat privat.

Ninots que representen a tot tipus de gent

Inclusió social

La inclusió social és la capacitat que té una societat per assegurar que totes les persones tinguin les oportunitats i els recursos necessaris per participar de manera plena en la vida econòmica, social i política, permetent-los millorar els seus estàndards de vida i el seu benestar.

Revista número 18

Revista número 19

Números anteriors

Números anteriors

Revista número 20

20

Nova edició

Nova edició

Pàgines

Webs de l'Àrea de Drets Socials

(Apartat en fase d'actualització a la nova estructura de l'Àrea)

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets SocialsContactaAvís legal Accessibilitat