Documentos temáticos

Durant l’any 2007 a la Direcció d’Acció Social hem continuat desenvolupant les activitats de gestió i programació dels diferents serveis. Cal destacar, però, que l’1 de gener va entrar en vigor la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, que ha suposat un canvi notable en els serveis socials bàsics.

En el decurs de la Jornada desenes d’empreses s’entre-vistaran amb persones candidates per cobrir llocs de treball o formar part de les seves bosses de treball. L’Ajuntament lliurarà el Segell Làbora a les empreses que participen en el projecte, certificant el seu reconeixement com a empresa solidària.

La II Jornada Espai Làbora, celebrada el 6 de juny de 2016 al Born Centre de Cultura i Memòria, va consistir en una Jornada de Networking entre empreses i persones candidates per a desenvolupar un mercat laboral reservat a persones en risc d’exclusió, amb l’objectiu d’afavorir la ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables de la ciutat.

La III Jornada Espai Làbora, celebrada el 15 de maig de 2017 al Born Centre de Cultura i Memòria, va consistir en una Jornada de Networking entre empreses i persones candidates per a desenvolupar un mercat laboral reservat a persones en risc d’exclusió, amb l’objectiu d’afavorir la ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables de la ciutat.

El Programa Làbora és un projecte pel foment de l’ocupació de les persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials Creu Roja, ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) i FEICAT (Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya) i del teixit empresarial de la ciutat.

El Programa Làbora és un projecte pel foment de l’ocupació de les persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials Creu Roja, ECAS i FEICAT i del teixit empresarial de la ciutat.

El Programa Làbora és un projecte pel foment de l’ocupació de les persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials Creu Roja, ECAS i FEICAT i del teixit empresarial de la ciutat.

This publication contains the basic guidelines for establishing a Model for Basic Social Services in the city of Barcelona that responds to new social realities and policy development in the field of Social Services in english version.

Aquesta publicació recull les principals bases per la definició d'un Model de Serveis Socials Bàsics de la ciutat de Barcelona, que dona resposta a les noves realitats socials i al desplegament normatiu en matèria de Serveis Socials

Index i resum de les unitats de treball per a la formació dels equips dels CSS.

Aquesta unitat didàctica pretén aportar elements que col·laborin a crear un marc global que doni sentit als continguts que, amb un enfocament més operatiu i aplicat, configuraran les properes unitats didàctiques. El tema central que abordarem és el Model de Serveis Socials Bàsics com a marc de referència.

Aquesta unitat de treball pretén donar a conèixer els elements principals de l'estratègia d'implantació del Model de Serveis Socials Bàsics a la ciutat, així com aquells instruments o projectes que es consideren estretament vinculats a l'estratègia.

Aquesta unitat de treball pretén apropar-nos al sentit i els fonaments sobre els quals s'assenta la construcció del nou Model dels Serveis Socials Bàsics.

El present mòdul pretén donar una visió global i integrada del circuit d'atenció, així com també les delimitacions i les característiques clau de cada unitat.

Aquesta unitat inclou dues parts diferenciades: El sistema de traspàs de casos, que es configura com elnexe per excel·lència en el circuit d'atenció a les persones/famílies i la descripció tècnica dels diferents espais de treball intern, com a element organitzatiu clau del centre de serveis socials.

Regula la prestació econòmica d’assistència personal i s’amplia el nivell de protecció del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD).

Aquesta disposició regula en un únic text normatiu l’assistència personal a Catalunya, ja sigui com a prestació econòmica o com a prestació de servei, amplia el nivell de protecció del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència, en concreta el desenvolupament i vetlla per una prestació de qualitat.

La guia que presentem vol ser una eina per facilitar el procés de planificació i disseny de projectes de treball grupal.

La guia que presentem recull orientacions i eines pràctiques per facilitar l’articulació entre el treball individual i el grupal durant tot el procés d’intervenció.

La guia que presentem vol facilitar l’avaluació dels projectes de treball grupal proposant un model de referència per als equips de professionals.

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad