Documentos temáticos

El Programa Làbora és un projecte pel foment de l’ocupació de les persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials Creu Roja, ECAS i FEICAT i del teixit empresarial de la ciutat.

Any del document:
2016

El Programa Làbora és un projecte pel foment de l’ocupació de les persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials Creu Roja, ECAS i FEICAT i del teixit empresarial de la ciutat.

Any del document:
2017

This publication contains the basic guidelines for establishing a Model for Basic Social Services in the city of Barcelona that responds to new social realities and policy development in the field of Social Services in english version.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta publicació recull les principals bases per la definició d'un Model de Serveis Socials Bàsics de la ciutat de Barcelona, que dona resposta a les noves realitats socials i al desplegament normatiu en matèria de Serveis Socials

Any del document:
Sense determinar

Index i resum de les unitats de treball per a la formació dels equips dels CSS.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta unitat didàctica pretén aportar elements que col·laborin a crear un marc global que doni sentit als continguts que, amb un enfocament més operatiu i aplicat, configuraran les properes unitats didàctiques. El tema central que abordarem és el Model de Serveis Socials Bàsics com a marc de referència.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta unitat de treball pretén donar a conèixer els elements principals de l'estratègia d'implantació del Model de Serveis Socials Bàsics a la ciutat, així com aquells instruments o projectes que es consideren estretament vinculats a l'estratègia.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta unitat de treball pretén apropar-nos al sentit i els fonaments sobre els quals s'assenta la construcció del nou Model dels Serveis Socials Bàsics.

Any del document:
Sense determinar

El present mòdul pretén donar una visió global i integrada del circuit d'atenció, així com també les delimitacions i les característiques clau de cada unitat.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta unitat inclou dues parts diferenciades: El sistema de traspàs de casos, que es configura com elnexe per excel·lència en el circuit d'atenció a les persones/famílies i la descripció tècnica dels diferents espais de treball intern, com a element organitzatiu clau del centre de serveis socials.

Any del document:
Sense determinar

Recomendaciones ante una ola de calor.

Any del document:
2018

Recomanacions davant onada de calor.

Any del document:
2018

Regula la prestació econòmica d’assistència personal i s’amplia el nivell de protecció del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD).

Any del document:
Sense determinar

Aquesta disposició regula en un únic text normatiu l’assistència personal a Catalunya, ja sigui com a prestació econòmica o com a prestació de servei, amplia el nivell de protecció del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència, en concreta el desenvolupament i vetlla per una prestació de qualitat.

Any del document:
Sense determinar

La guia que presentem vol ser una eina per facilitar el procés de planificació i disseny de projectes de treball grupal.

Any del document:
Sense determinar

La guia que presentem recull orientacions i eines pràctiques per facilitar l’articulació entre el treball individual i el grupal durant tot el procés d’intervenció.

Any del document:
Sense determinar

La guia que presentem vol facilitar l’avaluació dels projectes de treball grupal proposant un model de referència per als equips de professionals.

Any del document:
Sense determinar

Esta publicación trata de ser una guía sencilla que facilite a la persona afectada y a su cuidador adaptar su vida a la enfermedad de Parkinson, a los cambios que la patología ocasiona en las actividades de la vida diaria.

Any del document:
Sense determinar

Perfil professional dels diplomats/des en treball social, educadors/es socials o pedagogs/es, psicòlegs/òlogues, llicenciats/des en dret dels serveis d'assessorament tècnic d'atenció social primària.

Any del document:
Sense determinar

Perfil professional dels treballadors/es familiars dels serveis d'atenció domiciliària. Acord aprovat en data 13 de desembre de 1993 pel Comitè d’experts en formació de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials.

Any del document:
Sense determinar

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad