Documentos temáticos

Perfil professional dels Diplomats/des en treball social i d'Educadors/es socials dels serveis socials bàsics d'atenció social primària. Acord aprovat en data 13 de desembre de 1996 pel Comitè d'experts en formació de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials.

Any del document:
Sense determinar

El Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 és el document que articula les polítiques sectorials i territorials que garantiran la prestació dels serveis per la inclusió a la ciutadania.

Any del document:
Sense determinar

Plan for Social Inclusion 2012-2015 Barcelona is the document that articulates territorial and sectoral policies that ensure the provision of services for inclusion in the public.

Any del document:
Sense determinar

Resum condensat de les principals idees del pla d'inclusió social de Barcelona 2012-2015.

Any del document:
Sense determinar

Presentació de les sis claus del Pla d'Inclusió Social on a manera de resum s'enumeren les principals característiques, objectius, motivacions, estratègies, etc. que conformen el Pla d'Inclusió Social.

Any del document:
Sense determinar

El Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 és el fruit del treball col·lectiu de l'Ajuntament de Barcelona i les entitats de la societat civil barcelonina aplegats en el marc de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva (ACBI), així com del Consell Municipal de Benestar Social i els seus grups de treball.

Any del document:
Sense determinar

El Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona 2016-2020 recull els objectius fixats al Programa d’Actuació Municipal 2016-2019 amb relació directa amb la lluita con­tra el sensellarisme. Entre ells desta­quen la voluntat expressada en el PAM de fer front a l’exclusió habitacional dels col·lectius més vulnerables, d’as­segurar els mínims vitals a tota la po­blació i d’articular uns serveis socials bàsics d’atenció integral prioritzant l’autonomia personal. Aquest Pla compta amb la participació de totes les entitats i institucions que pertanyen a la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar (XAPSLL).

Any del document:
2017

El Plan de lucha contra el sinhogarismo de Barcelona 2016-2020 recoge los objetivos fijados en el Programa de Actuación Municipal 2016-2019 con relación directa con la lucha contra el sinhogarismo. Entre ellos destacan la voluntad expresada en el PAM de hacer frente a la exclusión habitacional de los colectivos más vulnerables, de asegurar los mínimos vitales a toda la població y de articular unos servicios sociales básicos de atención integral priorizando la autonomía personal. Este Plan cuenta con la participación de todas las entidades e instituciones que pertenecen a la Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL).

Any del document:
2017
Any del document:
2015

Programa d'actuació Municipal per fer de la política social un dels seus eixos preferents d'actuació.

Any del document:
Sense determinar

2ª Jornada del Programa Làbora. Espai de trobada entre empreses/entitats i candidats. El Làbora és un programa pel foment de l'ocupació de les persones amb dificultats d'accés al mercat de treball, liderat per l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat.

Any del document:
2016

3ª Jornada del Programa Làbora. Espai de trobada entre empreses/entitats i candidats. El Làbora és un programa pel foment de l'ocupació de les persones amb dificultats d'accés al mercat de treball, liderat per l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat.

Any del document:
2017

4ª Jornada del Programa Làbora. Espai de trobada entre empreses/entitats i candidats. El Làbora és un programa pel foment de l'ocupació de les persones amb dificultats d'accés al mercat de treball, liderat per l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat.

Any del document:
2018
Any del document:
Sense determinar

Un programa para el fomento de la ocupación de las personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo, liderado por el Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona con la colaboración de las entidades sociales y el tejido empresarial de la ciudad.

Any del document:
2017

Un programa pel foment de l'ocupació de les persones amb dificultats d'accés al mercat de treball, liderat per l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat.

Any del document:
2017

Recull de comunicacions del Programa Làbora al llarg del 2016. Impactes en premsa escrita i digital, TV i Ràdio. Comunicacions de l'Ajuntament de Barcelona (Notícies i Notes de premsa)

Any del document:
2017

El programa Municipal d'Atenció Social a Persones Sense Sostre es presenta al Consell Municipal en compliment del que estableix la disposició final quarta de l'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona, aprovada el mes de desembre de 2005.

Any del document:
Sense determinar

Los Puntos de Atención de Potencia Energética ofrecen información, formación, asesoramiento e intervenciones en la vivienda a aquellas personas y familias que están en una situación de pobreza energética, es decir, que no pueden mantener la vivienda en unas condiciones energéticas adecuadas.

Any del document:
2015

Els Punts d'Atenció de Pobresa Energètica ofereixen informació, formació, assessorament i actuacions d’intervenció a la llar a les persones i famílies que estan en una situació de pobresa energètica, es a dir, que no poden mantenir l’habitatge en unes condicions energètiques adequades.

Any del document:
2015

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad