Documentos temáticos

La finalidad de esta guía es ayudar al equipo profesional a detectar y atender las necesidades de los hombres con relación a su paternidad. La intervención grupal que se presenta en esta guía consta de una sesión informativa y seis sesiones grupales de 2 horas de duración. El grupo está facilitado por dos profesionales: una comadrona especialista en paternidades y un psicólogo con experiencia en el trabajo con grupos de hombres.

Any del document:
2016

La finalitat d’aquesta guia és ajudar a l’equip professional a detectar i atendre les necessitats dels homes amb relació a la seva paternitat. La intervenció grupal que es presenta en aquesta guia consta d’una sessió informativa i sis sessions grupals de 2 hores de durada. El grup està facilitat per dos professionals: una llevadora especialista en paternitats i un psicòleg amb experiència en el treball amb grups d’homes.

Any del document:
2016

Document de caràcter eminentment pràctic que facilita eines bàsiques als professionals i les professionals dels equips de Serveis Socials d'Atenció Primària per millorar l'atenció de les dones, i dels seus fills i filles menors, en situació de violència masclista, i poder detectar aquesta violència encara que la dona no ho expliciti obertament.

Any del document:
Sense determinar

En aquest document s'analitza com les relacions abusives de parella són una manifestació més de la violència masclista que continua present perquè, malgrat els avanços importantíssims dels últims temps cap a una major igualtat d'oportunitats entre homes i dones, la nostra societat continua sent sexista.

Any del document:
Sense determinar

El protocol es conforma de dues parts: una externa dirigida cap a la ciutadania en conjunt, on es defineixen les actuacions que l’Ajuntament realitzarà per tal de mostrar al conjunt de la ciutadania i a les persones familiars pròximes a la víctima el rebuig institucional; i una altra interna, on es defineixen les actuacions, les coordinacions i els rols dels diferents serveis i actors implicats en la intervenció en violències masclistes per tal de donar resposta a la situació de possible feminicidi.

Any del document:
2016

Treball en xarxa efectiu entre els diferents serveis i les i els professionals que intervenen des de diferents àmbits (serveis socials, salut,policia, justícia, àmbit judicial i educació) amb la finalitat d'actuar d'una manera més eficient davant les situacions de violència hacia les dones.

Any del document:
Sense determinar

Protocol for assessment of risk of violence against women by their partner or ex-partner. Effective networking between the different services and the professionals involved from different areas (social services, health, police, justice, judiciary and education) in order to act more efficiently in situations of violence against the women.

Any del document:
Sense determinar
Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad