Medidas de gobierno

2015

La transversalitat de gènere o mainstreaming de gènere és la integració de la perspectiva de gènere en tots els nivells i dimensions de la política1. Una de les definicions més utilitzades la defineix com "la reorganització, la millora, el desenvolupament i l’avaluació dels processos polítics, de forma que una perspectiva d’igualtat de gènere s’incorpori a totes les polítiques, a tots els nivells i a totes les etapes, pels actors normalment involucrats en l’adopció de mesures polítiques2".

2012

Informe sobre l'estat d'execució de la la mesura de govern; millora i nou impuls a l'Àgencia ABITS

2011

La Mesura de Govern contempla un seguit d’actuacions que s’han desenvolupat al llarg del darrer any basades en tres principis:

- Lluita contra el tràfic de persones amb fins d’explotació sexual.

- Penalització de la demanda de relacions sexuals remunerades.

- Atenció a les persones que es veuen abocades a exercir la prostitució i que es troben en situació de vulnerabilitat.

2011

La medida de gobierno contempla un conjunto de actuaciones que se tienen que desarrollar a lo largo del año basadas en tres principios:

- Lucha contra el trafico de personas con finallidad de explotación sexual.

- Penalitzación de la demanda de relaciones sexuales remuneradas.

- Atención a las personas que se ven obligadas a ejercer la prostitución y se encuentra en situación de vulnerabilidad.

2011

Agència que aborda integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i col·labora en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad