Reglament de funcionament

El 3 d’octubre de 2014, el Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el reglament intern del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, que en determina les funcions, l’organització i el funcionament intern, d’acord la Carta municipal de Barcelona i del capítol 2 del títol 3 de les Normes reguladores de la participació ciutadana.

Enllaços relacionats: