• Inici
  • / Exposició Pública: Aprovació de la Modificació de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO)

Exposició Pública: Aprovació de la Modificació de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO)

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió del dia 14 de març de 2018, ha aprovat inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO), aprovada pel Consell Plenari en sessió celebrada el 25 de febrer de 2011; per tal d’incloure certs requeriments i exigències documentals a través dels comunicats i les llicències d’obres, contribuir a garantir i preservar el dret fonamental a un habitatge digne i adequat als ciutadans, en aplicació de la Llei per al dret a l’habitatge, el Text refós de la Llei del sòl i de rehabilitació urbana i el Pla per al dret de l’habitatge de Barcelona 2016-2025.

Sota aquest marc legislatiu, la voluntat municipal és la de desenvolupar i complementar el citat Pla amb mesures de promoció de nou habitatge i de foment de la rehabilitació de l’existent, amb la pertinent protecció de l’ocupació que es dona en aquests habitatges, per intentar evitar l’expulsió dels residents, el seu assetjament i la gentrificació.

D’acord amb el que disposa l’article 112 del Reglament orgànic municipal, se sotmet a informació pública el text aprovat inicialment per un termini de 30 dies, que finalitzarà el proper 31 de maig de 2018, i que s’ha publicat en el BOPB el 17 d’abril de 2018. Es poden presentar al.legacions en aquest període en qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, i en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El document aprovat inicialment es pot consultar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Departament d’Informació i Documentació de la Gerència Adjunta d’Urbanisme (Av Diagonal, 230, planta segona, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores) i en aquesta pàgina web.

Document en exposició: