Criteris per a la nova ordenació

L’àmbit del concurs se situa a l’entorn de l’avinguda de Vallcarca, 86-132 i abasta una superfície de 15.443 m2. Els criteris que van servir per valorar les propostes rebudes i que indiquen les característiques que haurà de complir la futura ordenació del barri són:

Integració amb l’entorn i identitat de barri

Connector verd: es potenciarà el caràcter de corredor Collserola-Ciutadella, previst al Pla del verd i la biodiversitat de Barcelona, i la connexió mediambiental i de vianants del Park Güell, el parc de la Creueta del Coll i el parc del Putxet.

Model de barri: Es valorarà positivament que la nova ordenació recuperi el caràcter del barri, adaptant-se a la topografia existent i minimitzant els moviments de terra. El model de barri que es proposi haurà de permetre espais per a la productivitat, com ara plantes baixes amb comerços o locals per a desenvolupar-hi diverses activitats, i espais públics que permetin les relacions socials i lliures que puguin acollir horts i/o mercats.

Patrimoni i identitat de barri: crear i potenciar recorreguts i espais que posin en valor i reconeguin el patrimoni del barri, com Can Carol i la Casa del Consolat. També es potenciaran nous itineraris d’accés als edificis d’interès patrimonial i als espais singulars del barri. Així, es respectarà el patrimoni natural i ambiental existent –es conservaran els Jardins del Consolat–, i es valorarà la conservació dels arbres, sistemes i fauna existents. També es respectarà el patrimoni hídric com rieres, fonts, mines d’aigua i construccions hidràuliques com la Font de la Nina i l’aqüeducte de Turull. Finalment, es mantindrà la placeta d’accés al metro com a espai de trobada veïnal, amb sòl permeable i zones verdes.

Mobilitat sostenible i accessibilitat: solucions enginyoses i amb estalvi de recursos a les dificultats causades per el desnivell, i la manera d’aprofitar la pròpia edificació per a generar connexions entre carrers i accés als habitatges. Es reforçarà la xarxa de transport públic a la zona i es prioritzarà la mobilitat de vianants i bicicletes, facilitant la connectivitat transversal entre un costat i altre de l’avinguda de Vallcarca. També es facilitarà l’accés als parcs.

Habitatge i cohesió social

Tipologies d’habitatge: implantació de noves tipologies d’habitatge que puguin fer compatible l’habitatge i el taller i que maximitzin la seva relació amb els espais lliures. Es poden proposar alternatives com ara cooperatives d’habitatge com a element afavoridor de la transformació inclusiva i col·lectiva. I es valorarà que els edificis incorporin usos comunitaris mixtes per potenciar que s’hi duguin a terme activitats.

Cohesió social: habitatges de tipologia diversa per a persones de diferents edats, model familiar o estrat econòmic, per crear així un barri inclusiu. També es projectaran nous espais amb mixtura d’usos en els àmbits educatiu, esportiu, social i cultural, i es dissenyaran habitatges productius que incloguin tipologies com ara casa-taller, casa-despatx o casa-comerç.

Sostenibilitat i eficiència

Baixa petjada ecològica: Aspectes com l’eficiència energètica i la reducció dràstica del consum d’aigua han d’esdevenir de vital importància. Per tant, tots els materials usats en les noves edificacions i rehabilitacions han de ser de baixa petjada ecològica i de carboni.

Energies renovables: s’instal·laran captadors solars als espais públics en la mesura del possible, i a les cobertes tant pel consum propi dels edificis com per compartir amb les altres edificacions del barri mitjançant una xarxa.

Els edificis nous hauran de ser d’alta eficiència energètica, i els que es rehabilitin hauran d’assegurar una millora substancial. També s’afavorirà la reducció del consum d’aigua potable, ja que els nous habitatges disposaran d’instal·lació de recuperació d’aigües grises i, en la mesura del possible, sistemes de fitodepuració que en permetin el seu aprofitament posterior.