• Inici
  • / Actualitat
  • / La modificació de l'ordenació singular de les terrasses de la rambla del Poblenou, a informació pública

La modificació de l'ordenació singular de les terrasses de la rambla del Poblenou, a informació pública

08/10/2017 - 13:47

 

Un cop aprovat inicialment, el text de la modificació se sotmet a informació pública fins al 28 de setembre

El 14 d’agost, el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) publica l’edicte de l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenació singular de terrasses de la rambla de Poblenou. Aquest fet comporta l’inici del període de 30 dies hàbils d’informació pública, que comença a comptar l’endemà de la publicació en el BOP i al web municipal, i que finalitzen el 28 de setembre .

Es pot consultar el projecte de modificació
clicant l’enllaç següent:
Modificació de l’Ordenació Singular de Terrasses de la rambla del Poblenou
(versió descarregable del document, a l’espai ‘Fitxers relacionats’) (*)

L’expedient complet objecte d’aquesta exposició pública es pot consultar, tal i com informa l’edicte, a la Secretaria jurídica del Districte de Sant Martí. Les al·legacions que es considerin adients es podran presentar mitjançant instància a qualsevol registre abans de la data assenyalada del 28 de setembre.

(*) En el moment de publicar aquesta notícia s’hi
va adjuntar per error un document incorrecte.
E
l dia 24 d’agost s’ha procedit a la seva substitució
pel document correcte.

 

L’EDICTE PUBLICAT

En data 31 de juliol de 2017, el Regidor del Districte de Sant Martí, en ús de les atribucions de l’article 78 de l’Ordenança de Terrasses, ha adoptat la següent RESOLUCIÓ:

APROVAR inicialment la modificació puntual de l’Ordenació Singular de Terrasses de la Rambla del Poblenou, al Districte de Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, de conformitat amb allò que preveu l’article 81 de l’Ordenança de Terrasses aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 20 de desembre de 2013, i SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’esmentat projecte per un període de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i al web del Districte de Sant Martí.

L’expedient restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils al Departament de Serveis Jurídics – Secretaria del Districte de Sant Martí (Plaça de Valentí Almirall, 1, planta baixa) de dilluns a divendres en horari d’atenció al públic de 10 a 14 h. Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir del dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP), els interessats podran examinar-lo i presentar les al•legacions que considerin pertinents.