• Inici
  • / Actualitat
  • / MA�s de vuit mil metres quadrats lliures a la superilla del Poblenou

MA�s de vuit mil metres quadrats lliures a la superilla del Poblenou

09/02/2016 - 12:24

La primera superilla de la trama CerdA�, compresa entre els carrers de Badajoz, Pallars, la Llacuna i TA�nger, al Poblenou, ja A�s una realitat desprA�s que sa��hagin implantat els canvis necessaris en la mobilitat. Aquests canvis a��senyalitzats convenientment i acompanyats da��una campanya da��informaciA? i un reforA� de la GuA�rdia Urbanaa�� afecten la circulaciA? dels vehicles privats, els autobusos i les bicicletes. La��objectiu de la superilla A�s humanitzar la zona, fer que la ciutat sigui mA�s sostenible i guanyar espai per a la ciutadania.

Dins les nou illes que formen els carrers de Badajoz, Pallars, la Llacuna i TA�nger, els vehicles privats ja no hi tenen prioritat. Tot i que poden accedir a qualsevol punt de la zona, no la poden travessar. AixA� funciona la primera superilla de la trama CerdA�, que evita el trA�nsit de pas per la��interior d’aquesta A�rea i la��allibera per a diversos usos veA?nals. Da��aquesta manera, en les interseccions s’han creat quatre places noves,A�i s’han recuperat mA�s de vuit mil metres quadrats, que es poden destinar a altres funcions mA�s enllA� de la mobilitat, com la��intercanvi, el lleure, la cultura i la participaciA?.

Les actuacions volen disminuir la preponderA�ncia atorgada fins ara als cotxes i les motos als carrers de la ciutat. En aquest sentit, la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha assegurat: a�?La majoria de la ciutadania es desplaA�a a peu i aquest fet sa��obvia molt sovint. Els cotxes, que percentualment realitzen menys desplaA�aments, sA?n els que ocupen mA�s espai. A�s una qA?estiA? de justA�cia urbana que redistribuA?m aquest espai perA�aconseguir un equilibri nou.a�?

La participaciA? dels barcelonins A�s clau en aquest projecte. A�s per aixA? que sa��han convidat mA�s de dos-cents estudiants da��arquitectura perquA? facin propostes destinades a fomentar la recuperaciA? da��aquest espai pA?blic i omplir-lo d’activitats. PerA? aixA? serA� mA�s endavant. De moment s’han colA�locat a la superilla senyals verticals i horitzontals per indicar els diferents canvis en la mobilitat, que tenen com a finalitat donar prioritat als vianants, les bicicletes i el transport pA?blic, per aquest ordre. Els canvis sA?n els segA?ents:

TrA�nsit privat

La nova configuraciA? es va posarA�en marxa dilluns, 5 de setembre, i obliga els vehicles privats a girar en totes les interseccions interiors. AixA? vol dir que no poden circular en lA�nia recta i, per aquest motiu, se’ls recomana que evitin passar-hi si no A�s estrictament necessari per accedir a algun punt concret de la��interior de la superilla. La velocitat dels vehicles estA� limitada a 10 km/h. Els canvis en la mobilitat pretenen dissuadir els conductors, perA? no prohibeixen la circulaciA? de vehicles en cap tram de carrer. AixA�, els veA?ns de la zona poden accedir als garatges o aparcaments d’acord amb els nous itineraris indicats.

Transport pA?blic

Els recorreguts delsA�autobusos que circulen per la��entorn mA�s proper a la superilla presenten certes variacions, de manera que aquests vehicles no circulen pels vials interiors de la zona. Per continuar oferint el mateix servei, sa��habiliten tres parades a la��exterior del perA�metre:

a��A�A�vila (TA�nger): lA�nies 40, 42, B20, B25 i N11.
a��A�Pujades (Llacuna): lA�nies H14 i 6.
a��A�Pujades (Badajoz): lA�nies H14 i 6.

TambA� se suprimeixen les dues parades actuals de la��interior de la superilla.

Bicicletes

La nova configuraciA? de trA�nsit pacificat dels vials interiors de la superilla permet que les bicicletes hi circulin en doble sentit. No hi calen carrils bici, i les bicicletes sA?n, de fet, els A?nics vehicles que poden travessar les cruA?lles en lA�nia recta. Per aquest motiu, els carrils bici actualsA�sa��han anulA�lat, i sa��han instalA�lat a la zona els senyals corresponents per indicar el doble sentit de circulaciA?.