Pla d'Impuls a la Infraestructura Verda

Barcelona vol augmentar en 1m² de verd per cada habitant en l’horitzó del 2030. Aquesta xifra equival a 160 hectàrees de nous espais verds. Per aconseguir-ho, l’Ajuntament ha definit el “Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana”, una mesura de govern que té per objectiu millorar la qualitat de vida de la ciutadania a partir de l’increment del verd a la ciutat.

La trama urbana de Barcelona és densa i consolidada, fet que dificulta la previsió de futurs parcs urbans. Però hi ha un gran nombre d’opcions per augmentar el verd a la ciutat que van més enllà de nous espais verds, com per exemple: la millora del verd actual, el seu increment en espais que fins ara no es plantejaven com tals, com les superilles, i amb actuacions a nivell ciutadà que contribueixin a enverdir la ciutat, com les cobertes i els murs verds, o els mateixos balcons.

Tot plegat amb l’objectiu d’un canvi de model, no només en la gestió de la natura urbana sinó també de la mateixa ciutat. Es pretén que el verd tingui molt més protagonisme, i esdevingui l’element central d’altres polítiques urbanes sobre les quals el verd pot tenir incidència com l’urbanisme, la mobilitat, la salut pública, la sostenibilitat, els drets socials o la cultura.

Es tracta doncs, d’incrementar la superfície de verd, sobretot els barris menys dotats per garantir una distribució equitativa dels serveis i beneficis que aporten el verd i la biodiversitat. Beneficis com la millora en el benestar físic i psíquic, els espais d’esbarjo i descans que proporciona i la interacció amb la natura. Però també beneficis ambientals com la mitigació dels efectes del canvi climàtic, la disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica i, fins i, tot la generació d’activitat econòmica.

El programa d’impuls a la infraestructura verda urbana és la concreció del Pla del verd i de la biodiversitat en què l’Ajuntament estableix l’objectiu d’“assolir una infraestructura verda que ofereixi els màxims serveis ecosistèmics en una ciutat on natura i urbs interactuïn i es potenciïn”. Així mateix, dóna resposta a compromisos municipals com el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-22, que impulsa la “renaturalització de la ciutat”; i el Compromís de Barcelona pel Clima, que fixa l’objectiu  d’“incrementar el verd urbà en un 1m2 per cada habitant actual al 2030 per generar una major adaptació de la ciutat als possibles efectes del canvi climàtic”.

Horitzó 2030

incrementar 1m2 de verd per habitant

44 ha

noves de verd

22 espais

projectats per al 2017

Objectius
1r

Incrementar la infraestructura verda urbana i posar-la al servei de la ciutadania

!#!#
2n

Millorar la infraestructura verda actual per obtenir més serveis

!#!#
3r

Implicar la ciutadania en l’increment 

8_punts_destacats
Documentació

Mesura de Govern: Programa d'impuls de la infraestructura verda urbana 

 

documents_d_inter_s_solo_e_pesta