Pla del Verd i de la Biodiversitat 2012-2020

Barcelona té el compromís de conservar i millorar la seva infraestructura ecològica perquè la natura a la ciutat configuri una autèntica xarxa verda que beneficiï tots els ciutadans. Per aconseguir-ho, l'àrea d'Ecologia Urbana ha desenvolupat el Pla del Verd i de la Biodiversitat que defineix els reptes, objectius i compromisos del govern municipal en relació a la conservació del verd i de la diversitat biològica de la ciutat. El document planifica a llarg termini les actuacions per aconseguir una infraestructura ecològica que produeixi beneficis per a les persones i constitueixi no només un servei ambiental sinó social per afrontar els reptes de futur.

235.000 arbres

en zona urbana

17,71 m2

de superficie de verd per habitant

54 espais

d'interès natural al nucli urbà

1r

Conservar i millorar el patrimoni natural de la ciutat i evitar la pèrdua d'espècies i hàbitats.

2n

Aconseguir el màxim de superfície verda i treballar-ne la connectivitat mitjançant els corredors verds.

3r

Obtenir els màxims serveis ambientals i socials del verd i la biodiversitat i potenciar el valor que la societat els assigna.

4t

Fer la ciutat més resilient davant de reptes emergents com el canvi climàtic.

1

Conservar el patrimoni natural de la ciutat. 

La conservació del patrimoni natural és un dels principals reptes del desenvolupament sostenible. A la ciutat, aquest repte es concreta a conservar i millorar la biodiversitat a la ciutat, i a evitar la pèrdua d’espècies i hàbitats posant en pràctica mesures de prevenció i correcció en aquelles activitats a l’espai públic que puguin implicar-hi un impacte.

2

Planificar el verd urbà cercant la connectivat i la distribució equitativa. 

L’enfortiment de la infraestructura ecològica passa per repensar l’actual sistema verd de la ciutat i posar en marxa projectes metropolitans de connexió del verd i conservació de la biodiversitat que permetin crear una xarxa de corredors verds que connectin els espais existents entre ells i amb Collserola i els espais fluvials del Llobregat i el Besòs.

3

Dissenyar la ciutat i els espais verds considerant els serveis ambientals i integrant criteris a favor de la biodiversitat. 

Els espais verds ajuden a regular el microclima urbà, intervenen en el cicle de l’aigua i són el suport de la biodiversitat. Per això, cal incorporar criteris d'eficiència en la seva concepció i disseny i permeabilitzar el sòl en l'espai públic, limitar els recursos hídrics i de manteniment en els espais enjardinats i adaptar la vegetació a les condicions ambientals.

4

Crear nous espais per a la natura i incrementar la presència de verd i biodiversitat.

Tot i que Barcelona és una ciutat compacta amb una alta densitat de població i pocs espais naturals, cal mirar de crear-ne de nous i enriquir el verd existent per potenciar-ne la funció d'hàbitat.

5

Gestionar els parcs i jardins i la resta d'espais verds amb criteris d'eficiència i sostenibilitat a favor de la biodiversitat.

Reduir la demanda d’aigua dels espais verds aprofitant els recursos freàtics, fer un control integral de les plagues i malures, utilitzar les terres més adequades, aprofitar les restes vegetals i, en definitiva, aplicar uns procediments de gestió i manteniment adaptats a cada tipus de vegetació, ha de permetre gaudir d’un patrimoni natural urbà de qualitat.

6

Preservar i posar en valor el patrimoni cultural, especialment en els jardins històrics.

Els parcs i jardins de la ciutat plantegen uns requisits de conservació i preservació específics que demanen mesures especials de protecció i de gestió com ara fer de Montjuïc el paradigma del patrimoni jardiner de Barcelona i elaborar el pla de preservació de les espècies arbòries identitàries de Barcelona.

7

Augmentar el coneixement per a la gestió i conservació del verd i de la biodiversitat. 

La conservació de la biodiversitat en el medi urbà és un nou repte sobre el qual encara manca coneixement teòric i aplicat. Així doncs, convé estar amatent i seguir el procés de transformació que el canvi climàtic està produint sobre el patrimoni natural i continuar els estudis sobre els beneficis del verd i la biodiversitat.

8

Difondre el coneixement del verd i de la biodiversitat i els seus valors potenciant la formació. 

Els conceptes relacionats amb la biodiversitat encara són força desconeguts pel públic. És important donar a conèixer millor la seva riquesa, la seva importància, els beneficis que aporta i els impactes a què està sotmesa mitjançant estratègies comunicatives, formatives i educatives.

9

Fomentar les zones verdes com a espais per a la salut i el gaudi i promoure la implicació ciutadana en la seva creació i la conservació de la biodiversitat.

Els espais verds urbans contribueixen a millorar la qualitat de vida, el benestar i la salut de les persones, i la diversificació en els perfils d’usuaris dels espais verds de Barcelona és un factor important a tenir en compte a l’hora de planificar-los, dissenyar-los i equipar-los. Convé així doncs aplicar el Pla d'usos socials dels espais verds de Barcelona i millorar la dotació d'equipaments lúdics i de salut en els parcs amb la participació de la ciutadania.

10

Enfortir el lideratge municipal, el treball en xarxa i el compromís en la conservació del verd i de la biodiversitat.

L'objectiu és fer de Barcelona un referent del verd participant activament en les xarxes de ciutats i amb els organismes més rellevants compromesos amb la problemàtica de la biodiversitat i potenciar el treball en xarxa i la col·laboració amb les institucions i les entitats compromeses amb la problemàtica de la biodiversitat.