Accés a l'habitatge

L’habitatge  és un dret bàsic de les persones que contribueix a la integració social i la qualitat de vida, per això les polítiques d’habitatge formen part de les polítiques socials que volem impulsar de forma integrada a la nostra ciutat, promovent els serveis que garanteixin l’atenció a les persones a les seves necessitats bàsiques en matèria d’habitatge.

La nostra contribució passa per fer tot el possible per garantir aquest dret impulsant i facilitant l’accés a l’habitatge i desenvolupant polítiques urbanístiques que assegurin la necessària disponibilitat de sòl per satisfer la demanda que es pugui produir en els propers anys i assegurar la construcció d’habitatge assequible.

A l’hora que impulsem la construcció de nous habitatges assequibles i sostenibles volem continuar fomentant la rehabilitació dels edificis consolidats promovent les ajudes necessàries, simplificant les normatives i facilitant els tràmits.

Tant des de la vessant de construcció de nou habitatge com de les polítiques de rehabilitació prioritzarem la millora de l’eficiència energètica per tal d’avançar cap una ciutat més eficient en el consum energètic i sense emissions agressives a l’atmosfera.

El nostre repte es la regeneració de la ciutat amb un model basat en barris productius i autosuficients, que avança a velocitat humana, en una metròpolis d’alta velocitat, hiperconnectada i de zero emissions.

Xarxa d'Oficines de l'Habitatge

La  Xarxa  d'Oficines és  la finestreta única per a totes les consultes i tràmits en matèria d'habitatge.

En teniu una a cada districte.

Podeu escollir dia i hora mitjançant cita prèvia

Suport a problemes vinculats a l'habitatge

Assessorem a llogaters i a propietaris.

Mediació en el lloguer i en el deute hipotecari.

Atenció a possibles desnonaments i emergències socials

 

 

Ajuts econòmics per a l'habitatge

Diversos ajuts econòmics per fer front a les dificultats de pagament de l’habitatge

Ajuts al lloguer i al deute hipotecari

Nova subvenció al pagament del lloguer

Borsa d'habitatges de lloguer

Busquem habitatges buits i els oferim a possibles llogaters, amb avantatges i garanties per a ambdues parts.

Nou portal de pisos de la Borsa

Registre de sol·licitants d’habitatge protegit

Inscripció al Registre per tal d’accedir als habitatges protegits

Informació dels processos d’adjudicació en curs

Anar al web

Ajuts a la rehabilitacio d'edificis i habitatges

Ajuts econòmics i assessorament tècnic

Per a obres, instal·lació d’ascensors, rehabilitació energètica, i més.

Convocatòria  2015 ara amb més dotació econòmica.

Tramitació de cèdules d’habitabilitat