Prevenció de residus

La ciutat de Barcelona treballa per prevenir i reduir la quantitat de generació de residus. El Pla de Prevenció de Residus Municipals 2012-2020 estableix  noves estratègies concretes que potenciïn un ús més eficient i racional dels recursos i un impuls a la prevenció de generació de residus, la reutilització i el reciclatge.

El Pla de Prevenció de Residus Municipals 2012-2020 té la missió de fomentar la reducció de deixalles a la ciutat involucrant tots els agents implicats (ciutadania, empreses, comerços, entitats, associacions i administracions). La visió és que Barcelona sigui una ciutat que progressa, amb menys residus, més eficient en l'ús dels recursos i amb una major internalització de costos ambientals.

Per aquesta raó, des de l'Ajuntament de Barcelona s'impulsa la prevenció de residus en diferents eixos: matèria orgànica, envasos lleugers, paper-cartó, vidre, voluminosos i RAEE, i altres fraccions.

Els objectius en la prevenció de residus

  • Reduir la generació de residus per càpita en un 10% al 2018 (respecte a l'any de referència, el 2006).

  • Introduir nous hàbits i actituds en les estratègies de gestió de residus municipals.

  • Donar un marc de referència a les actuacions que es duen a terme, aportar una visió estratègica a mitjà termini (per als propers vuit anys) i alhora establir un pla de treball concret.

  • Incrementar el grau de lideratge i concertació de l'Ajuntament en relació amb les actuacions de prevenció.

  • Millorar l'efectivitat dels recursos aportats a la gestió i prevenció de residus.  

  • Augmentar el grau de sensibilització i participació de la població en la gestió dels residus.

  • Optimitzar els resultats de la prevenció i eficàcia de les actuacions i reduir i/o optimitzar els fluxos metabòlics associats al consum de béns i productes i a la generació de residus.
     

Els resultats previstos

El pla preveu assolir la reducció d'un 10% en la generació de residus per càpita el 2018 (calculat respecte al valor de l'any de referència). Generació diària per càpita de l'any de referència: 1,540 kg. Generació diària per càpita del objectiu del pla (2018): 1,386 kg.

Més informació: Barcelona Residu Zero

Seguiment