Com neix un camí escolar

L'impuls i la iniciativa d'un camí escolar nou parteixen del territori, sovint de la mateixa escola o de l'AMPA o d'ambdues, però, per tal de portar-ho a terme, cal tenir en compte la capacitat de compromís i de participació dels agents principals, tant en el disseny com en la implementació del projecte.

El procés estàndard d'un projecte de camí escolar respon a les fases següents:

Avaluació inicial/diagnòstic: per conèixer l'itinerari actual que cada nen o nena segueix per anar a l'escola, el grau d'autonomia amb què ho fan, el mitjà de transport que fan servir, la percepció que tenen del recorregut, les dificultats que s'hi troben, la dimensió dels problemes o disfuncions, entre d'altres. Sovint aquesta tasca s'encarrega a una empresa externa, però requereix la implicació de pares/mares, professorat i alumnes per passar l'enquesta del camí escolar i per fer les entrevistes, el treball de camp -imprescindibles per conèixer la situació concreta de cada entorn escolar-, l'anàlisi de la informació i les propostes de millora que cal realitzar. Aquesta fase de diagnòstic es recull en un informe de centre i serveix de referència per a les actuacions posteriors que cal portar a terme.

Disseny del projecte específic i "acordat" de cada centre escolar (o de barri): si partim de l'informe diagnòstic, es configura el pla d'acció en coherència amb allò que s'ha identificat, prioritzant les accions en funció dels criteris tècnics i el pressupost disponible. Tanmateix, s'acorden les accions pedagògiques i de participació que es desenvoluparan durant el curs; òbviament, cada centre té la seva especificitat, però, en tot cas, es recolliran accions adreçades als nens i les nenes, al professorat, als pares i les mares i a la comunitat-barri-ciutat.

Implementació dels projectes: cada projecte, cada activitat tenen la seva pròpia dinàmica i recau més en uns agents o altres.

Avaluació: l'avaluació de cada projecte es va realitzant de manera continuada amb la periodicitat que s'acorda amb cada centre escolar. L'avaluació del projecte global de ciutat és compartida amb tots els tècnics i les tècniques referents del camí escolar de cada districte que es reuneixen periòdicament.

El projecte genèric de ciutat es tradueix a la pràctica en diferents formats, depenent de les característiques de l'escola, de l'AMPA, del barri, etc.

Compartiu aquest contingut