Esteu aquí

S'inicien les obres de l'eix pedalable Sardenya - Ramon Trias Fargas

dc., 26/07/2017 - 13:11

El nou carril bici serà unidireccional en sentit mar en el costat Besòs dels següents trams de carrer: • Carrer Sardenya entre els carrers Camèlies i Ramon Turró. • Carrer Trias Fargas entre els carrers Ramon Turró i Salvador Espriu.

Els treballs a realitzar seran els següents:

  • Treballs de senyalització horitzontal per redimensionar els carrils de circulació.
  • Treballs de semaforització.
  • Treballs de fresat i pavimentació.
  • Treballs de senyalització vertical i horitzontal del carril bici.
  • Col·locació dels elements de segregació (peces de protecció i pilones)

L’horari de treball serà en horari diürn comprés entre les 08.00 i les 21.00 hores. El pintat de la senyalització horitzontal que afecti a les cruïlles, així com el pintat del carril bici inscrit en el tram del carrer Sardenya comprés entre els carrers Provença i València, s’executaran en horari nocturn, a partir de les 22:30 hores prèvia autorització de la unitat d’obres de GUB.

Restriccions circulatòries

De l’1 al 14 d’agost de 2017, es procedirà al redimensionament dels carrils de circulació del tram del carrer Sardenya comprés entre el carrer València i l’avinguda Meridiana. Aquests treballs s’iniciaran a l’alçada del carrer València i progressaran per illes senceres en sentit mar. S’executaran per meitats, mantenint-ne en tot moment un carril ample pel trànsit de vehicles.

Un cop finalitzats els treballs de redimensionament de carrils, es procedirà a l’ocupació del costat Besòs del tram afectat del carrer Sardenya, iniciant-se les tasques de fresat, canvi de rigoles, pavimentació, pintat de senyalització horitzontal i resta d’actuacions dintre de l’àmbit de l’obra sense afectació al trànsit.

Altres afectacions a l’ordenació del trànsit 

• Es suprimirà el cordó d’estacionament del costat Besòs del tram del carrer Sardenya comprés entre els carrers València i Aragó.
• Es suprimirà el carril de circulació del costat besòs del tram del carrer Sardenya comprés entre el carrer Aragó i la Gran Via de C.C.
• Es suprimirà el cordó d’estacionament del costat Besòs del tram del carrer Sardenya comprés entre la Gran Via C.C. i el carrer Almogàvers.
• Es suprimirà el carril de circulació del costat besòs del tram del carrer Sardenya comprés entre el carrer Almogàvers i l’av. Meridiana.
• Durant les tasques de redimensionament de carrils, es suprimirà provisionalment el cordó d’estacionament del costat Llobregat del tram afectat del carrer Sardenya.
• Durant la fase d’obra, s’ocuparan els xamfrans de la confluència del carrer Sardenya amb el carrer Diputació per a la col·locació dels semàfors de bici. L’estacionament en bateria del xamfrà del costat Muntanya-Besòs restarà suprimit definitivament.

Les dates previstes per a la finalització dels trams del carril bici al carrer Sardenya

• Tram comprés entre el carrer València i la Gran Via C.C. : 12/09/2017
• Tram comprés entre la Gran Via C.C. i l’av. Meridiana: 18/09/2017

No obstant, aquests tram romandran tancats fins la seva obertura definitiva prevista pel dia 06 d’octubre de 2017.