Estratègia

La prioritat estratègica de l’àrea d’Empresa, Cultura i Innovació és desenvolupar accions encaminades a crear ocupació de qualitat a Barcelona en un entorn de creixement i competitivitat internacional. Com la resta de ciutats globals, l’atur i les desigualtats són els principals reptes que afronta la nostra ciutat, i la forma més efectiva per combatre’ls és desenvolupar accions de dinamització i diversificació econòmica que assegurin la creació de llocs de treball de qualitat.

Per fer-ho, es desenvolupen accions destinades a donar suport a l’emprenedoria i la innovació en sectors estratègics, així com també a l’atracció d’inversions productives a Barcelona mitjançant el desplegament d’una forta agenda internacional de la ciutat i l’acompanyament a les diferents iniciatives empresarials, comercials i emprenedores que hi inicien l'activitat a la ciutat.

En l’àmbit de la cultura, es treballen accions centrades a fomentar l’accés a la cultura i el suport a la creació. Amb aquesta finalitat es despleguen diferents mesures sectorials, d’una banda, als sectors del llibre i la literatura, i d’altra banda, als sectors audiovisual i de les arts escèniques. A la vegada, s’han desenvolupat accions com Barcelona Districte Cultural, amb l’objectiu de crear circuits de qualitat que aproximin la cultura als barris i permetin interconnectar ciutadania i creació artística.

Projectes estratègics

Barcelona Ciutat Literària

La mesura de govern per al sector del llibre té com a objectiu principal articular una política integral que generi la màxima complicitat amb el conjunt d’agents que intervenen en un sector que té grans fortaleses, però que alhora està sotmès a nombrosos reptes tecnològics i a incerteses derivades de la globalització.

Pla Estratègic de Turisme 2020

El Pla Estratègic de Turisme 2020 recull les línies d’actuació que guiaran les polítiques turístiques de l’Ajuntament durant els propers anys. Inclou els 10 programes estratègics que detallen les 30 línies i les 100 mesures d’actuació que han de donar resposta als reptes estratègics.

Barcelona Districte Cultural

Circuit estable d’espectacles professionals i un programa de creació de projectes artístics comunitaris, que busca tant apropar la cultura als ciutadans com els ciutadans a la cultura, amb el propòsit de convertir-los en agents culturals actius.

Restauració de qualitat i proximitat

El Govern municipal vol donar un impuls a la restauració, un sector que es considera clau per a la ciutat, ja que, entre altres raons, dóna feina a unes 63.000 persones i manté 7.000 establiments oberts.

Barcelona Audiovisual

La mesura de govern en matèria cultural inclou tot un seguit d’accions per tal d’incentivar i consolidar una política audiovisual. Barcelona invertirà 1’4 milions per potenciar el sector audiovisual.

Barcelona Ciutat Oberta

Resum de les línies estratègiques de la promoció econòmica internacional de Barcelona en els propers anys i de l'acció de la Direcció de Promoció de Ciutat.