Nous criteris més redistributius per a les quotes de les escoles bressol municipals

El nou sistema de tarifació social, que s’implantarà a les escoles bressol a partir del curs 2017-2018, és més flexible, universal i redistributiu que l’anterior i estableix deu trams escalonats de quotes mensuals en funció de la renda familiar. Així, s’elimina la quota única i s’ajusta el preu a la capacitat econòmica de cada família.

Es calcula que el 62,5% de les famílies passaria a pagar quotes més baixes. El nou model substitueix l’antic sistema, que preveia el mateix preu únic mensual (289 euros) per a totes les famílies, sobre el qual es podien aplicar bonificacions en determinats casos. Amb el model antic, les famílies de renda mitjana-baixa destinaven a la quota de l’escola bressol un 11,9% dels ingressos. La tarifació farà que es redueixi la quota al 7,4% dels ingressos de mitjana.

“La implantació de la tarifació és un gran salt endavant en la definició d’un model d’escoles bressol equitatiu i just a Barcelona, un sistema progressiu i proporcional”, ha destacat la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz. “Treballem per facilitar l’exercici d’un dret i la millora del sistema. És en aquest sentit que passem d’un model d’atorgament d’ajuts a un sistema de preus just per a tothom“, ha assenyalat també.

La progressivitat és la clau del nou sistema. En el cas d’una família de quatre membres, la franja més baixa correspon a uns ingressos iguals o inferiors a 16.732,23 euros anuals i la quota mensual d’escola bressol s’estableix en 50 euros. La franja més alta es vincula a les famílies que ingressen 75.000 euros anuals o més, i passa a ser de 395 euros. Entre els dos extrems, hi ha vuit quotes que augmenten en trams progressius de 35 a 40 euros.

Un 25% de les famílies, segons els càlculs estimats, passaria a pagar la quota mínima de 50 euros mensuals. “Si per les seves circumstàncies les famílies no poden fer front a aquesta quota mínima, els serveis socials se’n continuaran fent càrrec com fins ara”, ha dit Miquel Essomba, comissionat d’Educació. També ha recordat que es continuen mantenint les deduccions per a famílies nombroses, monoparentals o amb algun membre amb discapacitat.

A diferència d’abans, no cal sol·licitar ajuts, perquè la quota adjudicada ja tindrà en compte els ingressos familiars. En el cas de famílies amb més d’un fill a l’escola bressol, s’aplicarà el tram inferior al que li correspondria per renda. Cal tenir en compte que els ingressos d’avis i parents que conviuen amb la família no compten en la suma total de renda familiar disponible.

Les famílies poden fer el càlcul estimat de la tarifa a través del simulador de quota en línia, que ja està actiu al lloc web d’escoles bressol.