Preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals per al curs 2017-2018

Col left

Normativa

El procés de preinscripció i matriculació a les escoles bressol i llars d'infants públiques per al curs 2017-2018 és regulat per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (DOGC 5422, de 16/7/2009); el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics; la Resolució ENS/406/2017, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018 i la Resolució per la qual es fa públic l’Acord de la Comissió Permanent del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 23 de març de 2017, sobre preinscripció i matrícula d'alumnat a les escoles bressol i llars d’infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7343, de 4 d'abril de 2017).

Calendari de preinscripció i matrícula 

 • Publicació de l'oferta: entre el 24 i el 27 d'abril de 2017.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig de 2017, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 23 de maig de 2017.
 • Termini per presentar una reclamació: 24, 25  i 26 de maig de 2017.
 • Sorteig del número de desempat: 26 de maig de 2017, a les 11:30h a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, (Plaça Espanya, 5).
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 30 de maig de 2017.
 • Publicació de la llista d'infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 09 de juny de 2017.
 • Període de matrícula: del 12 al 16 de juny de 2017, ambdós inclosos.

>>> Oferta de places 2017 2018 DESCARREGAR

>>> Consulta l'estat de la teva preinscripció 

>>> Número de desempat: 6352 A data 26 de maig de 2017 s’ha realitzat el sorteig públic per determinar el número a partir del qual es farà l’ordenació de les sol·licituds presentades, per tal de resoldre les situacions d’empat que s’han produït en el procés de preinscripció a les escoles bressol municipals.

Col right

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en una escola bressol o llar d'infants pública cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes el dia de l'inici del curs. Al llarg del curs, les escoles bressol poden també admetre nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes. 

Podeu consultar les àrees d'influència específiques en l'annex 1 de la RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona de 23 de març de 2017, sobre preinscripció i matrícula d'alumnat a les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2017-2018.

La documentació acreditativa de les circumstàncies que es puguin al·legar a efectes d’aplicació del barem s’ha d’aportar dins el període de presentació de sol·licituds de preinscripció.

La falsedat o frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

CRITERIS GENERALS

Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen:
S'entén que un alumne o alumna  té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que un pare o mare o tutor o tutora legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.

Aquest criteri és aplicable als infants en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna  al centre o, si s'escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet:
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en cas de persones estrangeres.

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. El volant de convivència  no s’ha de presentar  ja que l’IMEB obtindrà aquesta informació de forma directa mitjançant el padró de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a la formalització de la matrícula, en el cas que el domicili al·legat en el full de preinscripció no coincideixi amb el del DNI, s’haurà de presentar el DNI renovat amb aquesta nova adreça.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a l’efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

Renda anual de la unitat familiar: Documentació acreditativa de ser beneficiaria o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

Discapacitat de l'alumne o alumna o del pare, mare, tutor o tutora o germans:
Si el certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició s’ha emès per la Generalitat de Catalunya no s’haurà de presentar l’original i fotocòpia perquè l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per obtenir aquesta dada. Sí que s’hauran de presentar els certificats de discapacitat emesos per organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tots els casos, la discapacitat ha de ser igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. En aquest cas cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiari d’aquest tipus de pensió (original i la fotocòpia).

CRITERIS COMPLEMENTARIS

Condició legal de família nombrosa o monoparental
Carnet de família nombrosa o monoparental vigent. Per als carnets emesos per la Generalitat de Catalunya no s’haurà de presentar l’original i fotocòpia ja que des de l’IMEB s’interoperarà amb aquesta administració per obtenir aquesta dada. Per als carnets emesos fora de Catalunya sí que s’hauran de presentar.

Malaltia crònica de l’alumne o alumna, que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

-Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
-DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
-Targeta sanitària individual (TSI) del nen o nena, si se'n disposa.

De manera extraordinària, les dades d’identificació o filiació de l’alumnat estranger també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

El barem s'aplica en relació al centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.

Criteris generals:

 • Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre o de pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts
 • Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet

- Domicili habitual dins de l’àrea d’influència: 30 punts
- Domicili  habitual dins del municipi però fora de l’àrea d’influència: 10 punts
- Proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet: 20 punts

 • Renda anual de la unitat familiar . Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec: 10 punts
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans (de grau igual o superior al 33%): 10 punts

Criteris complementaris:

 • Condició legal de família nombrosa o de família monoparental: 15 punts
 • Malaltia crònica de l’alumne/a, que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts

La sol·licitud de preinscripció, una vegada complimentada, s'ha de presentar, junt amb la documentació acreditativa,si es requereix, a l'escola bressol sol·licitada en primer lloc. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. Per a llars d’infants públiques de municipis diferents es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi.