Preinscripció i matrícula

RESOLUCIÓ BONIFICACIONS Curs 2019-20

Consulteu als documents següents l'estat de la vostra sol·licitud

EMM Can Fargues 
EMM Can Ponsic
EMM Eixample - Joan Manuel Serrat
EMM Nou Barris
EMM Sant Andreu - Mestre Pich Santasusana

Actualitzat a 25 de febrer de 2020

 

Relació d’alumnat admès. Curs 2019-20
(Disponible a partir del 5 de juny de 2019)

Escull l'escola on vas presentar la teva sol·licitud.

EMM Can Fargues
EMM Can Ponsic
EMM Eixample - Joan Manuel Serrat
EMM Nou Barris
EMM Sant Andreu - Mestre Pich Santasusana

 

Calendari

Data límit confirmació plaça de continuïtat a l’Escola de Música
25 d’abril de 2019
 
Publicació places vacants
26 d’abril de 2019
 
Calendari de preinscripció a places vacants
 
Període de preinscripció: Del 30 d’abril al 8 de maig de 2019
Publicació de la relació d’inscrits (només al centre) 14 de maig de 2019 (a partir de les 17.00)
Exercici musical a partir dels  8 anys: Del 17 al 23 de maig de 2019
Publicació relació baremada de sol·licituds: 28 de maig de 2019 (a partir de les 17.00)
Termini de reclamació a les relacions baremades: Del 28 al 31 de maig de 2019
Publicació relació d’alumnat admès:  5 de juny de 2019
 
Calendari de matrícula dels nous admesos
Del 5 al 14 de juny de 2019

________________________ 

Numero de desempat 

S'ha realitzat el sorteig per a determinar el nombre que servirà per a resoldre l'ordenació de les sol.licituds en cas d'empat. Aquest nombre es dividirà pel nombre total de sol.licituds pera cada oferta i es prendrà com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d'aquest nombre, l'ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix. 
Aquest número és el següent: 

- 574663441- 

________________________

Oferta de places 2019-2020 

A partir del 26 d’abril de 2019

EMM Can Fargues
EMM Can Ponsic
EMM Eixample - Joan Manuel Serrat
EMM Nou Barris
EMM Sant Andreu - Mestre Pich Santasusana

 

Per ordenar les sol·licituds en cas d'empat, s'utilitza el següent procediment:
D’una bossa amb boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives, i es re-introdueix la bola després de cada extracció. Així s’obtenen les xifres primera, corresponent a les centenes de milió, segona corresponent a les desenes de milió, fins a la novena corresponent a les unitats, d’un número entre el 0 i el 999 999 999. Aquest nombre es divideix pel nombre total de sol·licituds i s’obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest número, l’ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix. Si el nombre resultant és superior al nombre de sol·licituds pel que es realitza el sorteig, en la comptabilització es donarà la volta fins assignar el que ha de ser el primer.

Llistes d'espera

L'alumnat que no obtingui plaça en el procés de preinscripció restarà en una llista d'espera de l’especialitat sol·licitada, que tindrà vigència fins a l’inici del nou procés d’admissió d’alumnes.
En cas de produir-se una vacant en el grup o especialitat sol·licitat es procedirà a comunicar-ho a les famílies, seguint l’ordre establert en la llista d’espera i realitzant, si cal, l’exercici pràctic. 
Es poden presentar sol·licituds per a formar part d’altres llistes d’espera, en cas que no hi hagi vacants per l’especialitat per la que esteu interessats. Amb la llista d’espera es dóna cobertura a les places vacants que es produeixen al llarg del curs
Aquesta petició es realitzarà en el mateix període de presentació de sol·licituds i es podrà realitzar per internet, a la web de cada escola de música municipal. Cal imprimir el resguard de la sol·licitud que s’obté de l’aplicació informàtica. Només es podrà sol·licitar plaça per a un instrument concret o bé a l’opció “qualsevol instrument”. La renúncia a l’oferta de plaça sol3licitada suposarà la baixa de la llista d’espera.

Les sol·licituds s’ordenaran seguint els mateixos criteris que en el procediment general d’admissió.

Durant el procés de preinscripció, que es realitza a través de les pàgines web de les escoles municipals de música, es pot presentar sol·licitud per a places vacants (oferta de places) o per a formar part de la llista d’espera per la cobertura de baixes que es produeixen durant el curs.

Únicament es podrà presentar sol·licitud a una de les cinc escoles municipals de música per a un mateix tipus d'oferta.

Per a infants de 4 a 7 anys, es reservarà la meitat de les places per germans d’alumnes o fills de treballadors de l’escola i es faran dues llistes separades que s’ordenaran segons el número de sorteig, tal com s’indica a la resolució d’admissió d’alumnes.

A partir dels 8 anys, quan l’oferta ho indiqui, caldrà fer un exercici musical i les sol·licituds s’ordenaran segons puntuació obtinguda.

L’alumnat que no obtingui plaça en el procés de preinscripció, restarà en una llista d’espera de l’especialitat sol·licitada, amb vigència fins al nou procés d’admissió d’alumnes.

La consulta individual del resultat de la sol·licitud de preinscripció es podrà fer a través de la pàgina web de l’escola indicant el NIF, NIE o passaport de la persona que va realitzar la preinscripció. Les llistes només podran consultar-se presencialment al tauler d’anuncis de cada escola.

En el moment de la matrícula, caldrà aportar el resguard de la preinscripció imprès i la resta de la documentació que s’indica en l’annex 3.

Per a ampliar informació, podeu consultar la resolució del procediment d’admissió d’alumnes  a les escoles municipals de música pel curs 2017-2018. (Vegeu en l’annex 2 de la resolució el procediment i data en què es realitzarà el sorteig).

 

La resolució dels preus públics pels serveis d’educació pel curs escolar 2017-2018 i successius, estableix els imports que corresponen als programes de l’alumnat de les escoles municipals de música de Barcelona.

Per calcular el preu corresponent al programa formatiu pel que es formalitza la matrícula, cal calcular una ràtio resultat de la divisió de les hores setmanals de dedicació (format decimal) entre el nombre d’alumnes que participen en la mateixa activitat (en les activitats grupals, el nombre mitjà d’alumnes que s’utilitza per fer aquest càlcul està regulat a la resolució). Cal sumar  les ràtios obtingudes per a cada activitat i el resultat es trobarà dins d’un rang corresponent a un programa, que ens indicarà el preu públic total del curs.

La forma de pagament és la domiciliació bancària i el preu s’abonarà de la següent manera:

  • Juliol____________________ 25%
  • Octubre__________________ 20%
  • Desembre________________ 20%
  • Febrer___________________ 20%
  • Abril_____________________ 15%

En cas d’altes durant el curs, els percentatges del preu del programa a abonar, es troben detallats a la resolució.

En cas de baixa, és necessari signar el document de baixa i lliurar-lo a la secretaria del centre per fer-la efectiva.

Pel curs escolar 2019-2020 es preveuen uns rangs de bonificació del 30, 50 o 70% del preu públic.

Es podrà sol·licitar bonificació per a l’alumnat matriculat d’entre 4 a 18 anys.

La sol·licitud s’ha de fer en el moment de formalitzar la matrícula i ha d’anar acompanyada de tota la documentació requerida per a la seva valoració.

Els trams de bonificació en funció de la renda familiar, el detall de la documentació que cal aportar per a la tramitació de la sol·licitud, així com els supòsits de revisió es poden consultar en l’article 4 de la resolució de preus públics.

Per tal de poder formalitzar matrícula i sol·licitar bonificació els dos tutors hauran d’estar al corrent de pagament dels serveis o activitats prestats amb anterioritat per l’Institut Municipal d’Educació.

Calendari de presentació de sol·licituds de bonificació, per a l’alumnat de continuïtat i nous admesosfins al 26 de juny i, a partir del mes de setembre, en el moment de formalitzar la nova matriculació.

Descarrega el full de sol·licitud