Com s'organitza?

El Consell Municipal de l'Esport de Barcelona està format pels òrgans i espais de participació següents:

• el Plenari
• la Presidència
• les vicepresidències
• la Comissió Permanent
• la Secretaria
• els grups de treball

El Plenari

És l'òrgan de màxima representació del Consell Municipal de l'Esport de Barcelona. Es reuneix com a mínim 2 cops a l'any. Està format per representants dels diversos agents esportius de la ciutat.

La Presidència

Presideix el Consell Municipal de l'Esport.

Les vicepresidències

El Consell té dues vicepresidències: la vicepresidència primera nomenada a proposta dels clubs, les associacions i les entitats esportives membres del Plenari, i la segona a proposta de la presidència del Consell Municipal de l'Esport de Barcelona.

La Comissió Permanent

És l'òrgan de continuïtat del Consell Plenari i s'encarrega d'elaborar la proposta de dictàmens i els informes sobre les matèries que són competència del Plenari per a la seva aprovació, així com les que li pugui delegar. Es reuneix, com a mínim, cada tres mesos de manera ordinària.

La componen un nombre reduït de membres del Plenari en representació de les diverses personalitats, representants polítics, institucions, clubs, entitats, associacions, federacions, col•legis professionals, i tècnics municipals que l'integren.

La Secretaria

La secretaria del Consell és exercida per un tècnic o tècnica municipal designat per la Presidència d'entre els tècnics municipals dedicats a l'àmbit de l'esport.

La seva funció és assistir a les sessions amb veu però sense vot:
- Per assessorar i donar suport tècnic a tots els membres del Consell en tots els temes que tinguin relació amb l'objecte i les competències del Consell.
- Per articular els mecanismes que garanteixin la comunicació, coordinació i relació amb altres dependències municipals.
- Per fer la convocatòria de les sessions per ordre de la Presidència.
- Per aixecar acta de les sessions i emetre els certificats dels acords adoptats amb el vistiplau de la Presidència. -Custodiar i arxivar actes.
- Dur a terme els actes de comunicació necessaris.
- Complir amb la resta de funcions inherents al càrrec.
- Vetllar pel bon funcionament dels grups o les comissions de treball. 

Grups de treball

Atesa la diversitat de funcions i de camps d'actuació del Consell i per tal d'aconseguir una millor operativitat, es podran constituir de forma temporal grups de treball per diferents temes que es determini estudiar o valorar, i presentar el resultat dels seus estudis i informes a la Comissió Permanent, que informarà oportunament el Plenari del Consell Municipal de l'Esport de Barcelona.

En crear-se, cada grup o comissió de treball estableix la seva composició (amb membres del Plenari o persones externes), així com les seves finalitats.

Cada grup de treball estableix, també, el seu règim de sessions i el sistema de funcionament en funció dels objectius que hagi d'assolir.