Funcions que desenvolupa el Consell Municipal de l'Esport

 • Assessorar el Govern municipal en matèria d'esport i d'activitat física.
 • Participar en el disseny, avaluació i seguiment dels plans, els programes i les actuacions esportives.
 • Participar en l'actualització del Pla estratègic de l'esport de la ciutat de Barcelona.
 • Participar en la definició del mapa d'instal·lacions esportives municipals (MIEM).
 • Conèixer els projectes normatius i reglamentaris municipals que incideixin sobre temes de política esportiva i de la pràctica de l'activitat física de la ciutadania.
 • Conèixer el pressupost municipal corresponent a l'àmbit de l'esport.
 • Col·laborar en la política de foment de la pràctica esportiva i promoció de l'esport a la ciutat.
 • Incentivar la participació d'entitats, organismes i particulars en la realització de la pràctica esportiva a la ciutat, proposant que s'arbitrin els mitjans que resultin més idonis per utilitzar millor els equipaments esportius existents.
 • Donar suport als consells d'esport o als òrgans de participació en què es tracti l'esport als districtes.
 • Validar les propostes dels grups de treball que el Consell Municipal de l'Esport aprovi constituir d'acord amb el que aquest reglament determini.
 • Realitzar sessions informatives ampliades, adreçades a col·lectius interessats en temes específics per tal d'informar respecte a aquests i recollir-ne opinions.
 • Totes les complementàries a les anteriors o aquelles que li encarregui la Presidència del Consell Municipal de l'Esport de Barcelona.
 • Remetre un cop l'any un informe al Consell de Ciutat i a la Comissió Plenària corresponent.