Què significa...?

 • Actiu

  Element de l'estat financer del Balanç de Situació, juntament amb el passiu, el qual suposa el conjunt de béns i drets a cobrar que posseeix l'Ajuntament en un determinat moment.
 • Ajust SEC

  Ajustos aplicats per passar de mostrar dades en termes de comptabilitat pressupostària a fer-ho en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) o viceversa.
 • Annex d'inversions

  Document que acompanya el pressupost i a on es recull la relació detallada de projectes d'inversió previstos o realitzats (depenent de si és el pressupost inicial o el pressupost liquidat).
 • Articles

  2n nivell de desglossament i dígit de la classificació econòmica del pressupost.
 • Balanç de Situació

  Estat financer que mostra la situació econòmica-patrimonial en un moment determinat. S'estructura en Actiu i Passiu.
 • Capacitat de retorn del deute

  Divisió del valor del Deute viu pel valor dels Ingressos corrents, el qual indica la capacitat econòmica existent per a retornar el deute.
 • Capacitat o Necessitat de Finançament (CNF)

  La capacitat o necessitats de finançament d’un Ajuntament es mesura com la diferència entre els ingressos no financers i les despeses no financeres en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC). Quan el resultat és positiu (capacitat de finançament), indica que l’entitat té capacitat de finançament, i per tant superàvit pressupostari no financer. En canvi, si el resultat és negatiu, indica que l’entitat necessita finançament, és a dir, que té dèficit i ha de recórrer a l’endeutament.
 • Capítols

  1r nivell i dígit de la classificació econòmica del pressupost.
 • Cicle pressupostari

  Comprèn les diferents fases que passa un pressupost: elaboració i aprovació, execució i liquidació.
 • Classificació econòmica del pressupost de despeses

  La classificació econòmica del pressupost de despeses informa sobre com es gasta. Per això els crèdits del pressupost de despeses s’ordenen segons la seva naturalesa econòmica, distingint entre els crèdits destinats a operacions corrents, com les despeses necessàries per al funcionament dels serveis públics (despeses en personal i en béns i serveis), els crèdits destinats a operacions de capital (com les despeses en inversions reals) i els crèdits destinats a operacions de caràcter financer (com les amortitzacions dels préstecs que han rebut les entitats locals).