Informació no disponible

Tria l'any i comprovaràs com canvia el pressupost

Pressupostat
Ingressat
Pressupostat
Ingressat
Subtotal no financer
Pressupostat
Ingressat
Subtotal financer
Pressupostat
Ingressat

Fonts de les dades

Nota

  • Els ingressos i despeses que es mostren inclouen únicament a l'Ajuntament de Barcelona.
  • Els imports que es mostren com a pressupostats fan referència a les previsions i els crèdits definitius del pressupost.
  • Les dades de despeses per polítiques, programes i subprogrames han estat homogeneïtzades d'acord amb l'estructura pressupostària per programes vigent.