Dels ingressos a les despeses

1. La recaptació local

Es realitza a través d'impostos directes, principalment l'IBI, i de taxes del municipi -com la d'escombraries.

2. Altres fonts d'ingressos

El pressupost municipal inclou altres ingressos provinents, principalment, de l'Administració General de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, que són els encarregats de recaptar altres ingressos com l'IVA i o l'IRPF.

3. En què s'empra?

L'Ajuntament utilitza el pressupost municipal per mantenir els serveis públics i les infraestructures de la ciutat.

Ingressos i despeses a l'Ajuntament de Barcelona

Ingressos

Despeses

Tria l'any i comprovaràs com canvia el pressupost

Dades pressupostàries al

Ingressos
Despeses
Total Executat
Ingressos
Despeses
Total Pressupostat
Ingressos
Despeses
Subtotal no financer
Ingressos
Despeses
Subtotal corrent
Ingressos
Despeses
Subtotal de capital
Ingressos
Despeses
Subtotal financer
Ingressos
Despeses

El càlcul dels subtotals utilitza les xifres d'execució per als anys en què la liquidació està tancada, o el pressupost aprovat en cas contrari.

Indicadors pressupostaris
Capacitat o necessitat de finançament
139,3 milions € 22,2 milions € 100,2 milions € -
Estalvi corrent / Ingressos corrents
19,8% 25,1% 19,7% -
Deute viu
1.101,4 milions € 971,7 milions € 835,7 milions € -
Deute viu / Ingressos corrents
46,7% 38,6% 32,8% -
Romanent de tresoreria per a despeses generals
411,0 milions € 285,5 milions € 195,9 milions € -

Fonts de les dades

Nota

  • Els ingressos i despeses que es mostren inclouen únicament a l'Ajuntament de Barcelona.
  • Els imports que es mostren com a pressupostats fan referència a les previsions i els crèdits definitius del pressupost.
  • Les dades de despeses per polítiques, programes i subprogrames han estat homogeneïtzades d'acord amb l'estructura pressupostària per programes vigent.