Dels ingressos a les despeses

1. La recaptació local

Es realitza a través d'impostos directes, principalment l'IBI, i de taxes del municipi -com la d'escombraries.

2. Altres fonts d'ingressos

El pressupost municipal inclou altres ingressos provinents, principalment, de l'Administració General de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, que són els encarregats de recaptar altres ingressos com l'IVA i o l'IRPF.

3. En què s'empra?

L'Ajuntament utilitza el pressupost municipal per mantenir els serveis públics i les infraestructures de la ciutat.

Ingressos i despeses a l'Ajuntament de Barcelona

Ingressos

Ingressos executats

Ingressos pressupostats

Despeses

Despeses executades

Despeses pressupostades

Tria l'any i comprovaràs com canvia el pressupost

Dades pressupostàries al

 • Total Executat
  • Ingressos

  • Despeses

 • Total Pressupostat
  • Ingressos

  • Despeses

 • Subtotal no financer
  • Ingressos

  • Despeses

 • Subtotal corrent
  • Ingressos

  • Despeses

 • Subtotal de capital
  • Ingressos

  • Despeses

 • Subtotal financer
  • Ingressos

  • Despeses

El càlcul dels subtotals utilitza les xifres d'execució per als anys en què la liquidació està tancada, o el pressupost aprovat en cas contrari.

Indicadors pressupostaris
Capacitat o necessitat de finançament
139,3 milions € 22,2 milions € 100,2 milions € 97,5 milions € 1,3 milions € 7,7 milions €
Estalvi corrent / Ingressos corrents
19,8% 25,1% 19,7% 19,6% 16,6% 15,4%
Deute viu
1.101,4 milions € 971,7 milions € 835,7 milions € 835,5 milions € 836 milions € 836 milions €
Deute viu / Ingressos corrents
46,7% 38,6% 32,8% 32,9% 33,0% 32,5%
Romanent de tresoreria per a despeses generals
411,0 milions € 285,5 milions € 195,9 milions € 155,8 milions € 166 milions € 136,1 milions €

Fonts de les dades

Nota

 • Els ingressos i despeses que es mostren inclouen únicament a l'Ajuntament de Barcelona.
 • Els imports que es mostren com a pressupostats fan referència a les previsions i els crèdits definitius del pressupost.
 • Les dades de despeses per polítiques, programes i subprogrames han estat homogeneïtzades d'acord amb l'estructura pressupostària per programes vigent.
 • El pressupost 2019 incorpora al pressupost inicial 2019 (prorrogat) la modificació de crèdit aprovada al gener de 2019.