Barcelona Cultura
 • EL PROJECTE
 • ESPAIS I RECURSOS
 • QUE ÈS?
 • HISTÒRIA
 • PROJECTE ARQUITECTÒNIC
 • PREMSA / ARXIU
 • ESPAIS PER A LA CREACIÓ ESCÈNICA
 • BUCS ESTUDIS
 • TALLERS ARTS VISUALS I MULTIMÈDIA
 • VIVER DE PROJECTES CULTURALS
 • ESPAIS POLIVALENTS
 • INFORMACIÓ I TARIFES
 • FABRA I COATS - FÀBRICA DE CREACIÓ DE BARCELONA és un nou concepte d’equipament cultural per donar suport a la creativitat, el talent i la innovació a la ciutat. En estret contacte amb la creació més emergent i amb els diferents col·lectius locals, també té la voluntat de convertir-se en un espai amb projecció internacional.

  Es tracta d’un node central de la xarxa d’equipaments Fàbriques de Creació de Barcelona impulsada des de l’Institut de Cultura de Barcelona ubicat en un edifici emblemàtic del patrimoni industrial de la ciutat.

 • FABRA I COATS - FÀBRICA DE CREACIÓ DISPOSA ACTUALMENT DE 6.500 METRES QUADRATS DE SUPERFÍCIE per acollir esdeveniments culturals, projectes d’investigació, experimentació i creació cultural de diferents disciplines; arts escèniques, música, arts visuals, audiovisual,  multimèdia.

 • FABRA I COATS - FÀBRICA DE CREACIÓ DE BARCELONA DÓNA SUPORT A LA CREACIÓ ARTÍSTICA, I COMPTA AMB ESPAIS DE TREBALL PER A LES ARTS ESCÈNIQUES, LA MÚSICA, LES ARTS PLÀSTQUES I VISUALS, I LES CREACIONS MULTIMÈDIA.

  Fabra i Coats és un espai multidisciplinar que ha de promoure la hibridació artística per tal de ser un referent en la recerca artística i en la generació de nous continguts de qualitat. Així com un espai de trobada de col·lectius, creadors i propostes de diferents àmbits i trajectòries.

  L’objectiu de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació és donar suport a la creació artística i compta amb espais de treball per a les arts escèniques, la música, les arts plàstiques i visuals, les creacions multimèdia i també per a projectes relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
  En tots aquests projectes artístics es treballa a partir de diverses línies d’actuació:

  Internacionalització: Fabra i Coats vol ser un centre de referència internacional i formar part de les xarxes europees d’equipaments de creació.

  Multidisciplinarietat i transversalitat: El centre acull i acompanya els diferents moments de la creació (des de la investigació a la producció, presentació i distribució), fomentant sempre la hibridació de disciplines i formats. És, per tant, un espai destinat a posar en contacte diferents llenguatges artístics.

  Integració en xarxes: Fabra i Coats no treballa en solitari. Ben al contrari, ha d’encaixar en el panorama artístic barceloní, català, estatal i internacional i generar col·laboracions i interrelacions amb els projectes artístics d’altres col·lectius i professionals, tant locals com del món sencer.

  Excel·lència: Als projectes desenvolupats a Fabra i Coats se’ls exigeix la màxima qualitat i rigor. S’hi promou la qualitat tant en els processos de creació com en les propostes finals, de manera que els projectes desenvolupats a Fabra i Coats s’identifiquin com a producte d’un autèntic laboratori cultural.

  Hibridació públic - privat: Les viabilitat de les propostes que es desenvolupen a Fabra i Coats – Fàbrica de Creació es planteja a partir de la col·laboració entre els sectors públic i privat. Qualsevol projecte ha de tenir en compte les xarxes de distribució, sovint dinamitzades pel sector privat.

 • LA NAU QUE OCUPA LA FABRA I COATS - FÀBRICA DE CREACIÓ DE BARCELONA VA A SER CONSTRUÏDA ENTRE EL 1910 I EL 1920 i té quatre plantes amb estructura de maó vist i dues torres adossades a la façana que comuniquen verticalment els diferents espais. Aquest edifici, icona del patrimoni industrial barceloní, forma part d’un complex més ampli, integrat per diverses naus construïdes en èpoques diverses,
  L’any  2008 es va proposar convertir-la  en Fàbrica de Creació Artística dins del programa Fàbriques de Creació impulsat des de l’ Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).

  El complex industrial de Coats Fabra SA (antiga Fabra i Coats) és una filatura (fàbrica de fils i teixits) del S. XIX que formava part de l'antic municipi de Sant Andreu del Palomar (districte 9). Aquest complex ocupava dues illes de cases separades pel carrer Sant Adrià que les confronta.
  La primera, ocupada per l’anomenada Fàbrica Sant Andreu, la conformen els carrers de Sant Andreu, Sant Adrià, Segre i Parellada. La segona, ocupada per l’anomenada Fàbrica del Rec, la conformen els carrers Sant Adrià, Otger, Balai i Jubany i Segre.
  Aquest complex industrial el conformen una sèrie de naus de diferent factura i edat.
  La nau que ocupa la Fabra i Coats - Fàbrica de creació va ser construïda entre el 1910 i el 1920 i té quatre plantes amb estructura de maó vist i dues torres adossades a la façana que comuniquen verticalment els diferents espais. Aquest edifici, icona del patrimoni industrial barceloní, forma part d’un complex més ampli, integrat per diverses naus construïdes en èpoques diverses, la més antiga de les quals és del 1890. El complex és testimoni de la història de Sant Andreu de Palomar (l’antic municipi on va néixer) abans de la seva annexió a Barcelona, d’un moment excepcional en el desenvolupament de la ciutat i del procés d’industrialització que va viure Catalunya a partir del segle XIX.
  El 1893, l’empresari Ferran Puig i Gibert va fundar a Sant Andreu, amb el seu soci Jaume Portabella, una fàbrica de filats de lli anomenada Vapor de Fil. Va ser la llavor d’una empresa que va aplicar als seus processos de producció les últimes innovacions tecnològiques del moment. Amb l’arribada a l’empresa de Camil Fabra, el 1884 es constitueix la Sociedad Anónima Fabra y Portabella que, el 1903, es va fusionar amb l’empresa britànica, J&P Coats. L’empresa resultant esdevindria una de les principals indústries tèxtils d’Europa.
  Moltes empreses de Sant Andreu, com ara el Vapor de Fil, el Vapor de Rec o Ca l'Alzina van acabar absorbides per la Fabra i Coats. L’arribada dels britànics va portar destacades innovacions socials, com ara les vacances pagades, i l’estructura econòmica, social i cultural del barri va quedar durant aquells anys lligada a l’empresa. Els anys 70 del segle XX, però, van començar els tancaments de factories i l’acomiadament de treballadors.

  L'ANY 2008 ES VA A PROPOSAR CONVERTIR-LA EN FÀBRICA DE CREACIÓ ARTÍSTICA DINS DEL PROGRAMA FÀBRIQUES DE CREACIÓ IMPULSAT DES DE L'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB).

  L’any 2009 va significar el de el inici de l’activitat regular de la Fàbrica de Creació de Fabra i Coats com a equipament específicament, tot i que no exclusivament, destinat a oferir espais i recursos al servei dels creadors de la ciutat.
  La posada en funcionament d’aquest espai va formar part intrínseca del seu disseny futur. Per això, aquest inici es va fer conscientment, en un entorn de provisionalitat i considerant que per a la rehabilitació futura de l’espai era interessant i factible establir un banc de proves.
  La definició d’un primer pla d’usos, la concepció d’un avantprojecte arquitectònic que permetés poder abordar la rehabilitació definitiva de l’espai a curt termini es va elaborar en paral·lel a l’ocupació de l’espai després d’un condicionament bàsic d’una quarta part de la superfície total de l’equipament.
  La intervenció i adequació de l’espai desenvolupada a partir del projecte Red Bull Music Academy 08 així com la reflexió teòrica que van suposar les Jornades sobre Fàbriques de Creació desenvolupades entre els dies 21 i 22 de novembre de 2008, van ser els pilars que van permetre disposar d’un període d’ús provisional.
  A mitjans de juliol de 2009 es publicaven les “Condicions reguladores per a la cessió temporal d’espais per al desenvolupament de projectes de creació artística a Fabra i Coats” i s’obria una convocatòria pública per a la presentació de projectes de creació que es poguessin desenvolupar a l’equipament, fins que comencessin les obres de rehabilitació definitiva de l’espai.
  A partir d’aquesta convocatòria es van acollir diferents propostes i activitats que van suposar una autèntica font d’informació i valoració al voltant de les possibilitats de l’espai i de les demandes de diferents creadors que hi van treballar i van visitar l’espai.
  A la primera convocatòria es van presentar un total de 36 projectes dels quals es van seleccionar 20 que es van començar a acollir a partir del mes d’octubre.
  Per a la valoració i selecció de les propostes presentades en aquesta convocatòria es va constituir una Comissió específica “Comissió de Selecció i Valoració de Projectes de Fabra i Coats” integrada per tres membres de l’ Institut de Cultura de Barcelona i quatre membres proposats pel Consell de la Cultura de Barcelona.
  La constitució d’aquesta comissió havia de servir per assajar un model de valoració de propostes i de reflexió més estratègica de cara a la futura gestió del projecte.
  A més de les propostes seleccionades en el marc d’aquesta convocatòria i que tenien la voluntat de ser un treball continuat d’investigació i de recerca també es van acollir de forma puntual, en estades habitualment inferiors a les 4 setmanes, diverses propostes de diferents disciplines artístiques i culturals. Això va fer possible poder contrastar la resposta de l’actual espai a les demandes dels diferents tipus de creadors, així com la capacitat per a poder fer conviure i relacionar artistes de diferents disciplines en un mateix espai.
  També, es van portar a terme rodatges de curtmetratges i llargmetratges de joves realitzadors, d’anuncis i spots publicitaris, així com reportatges fotogràfics (tant amb vocació més artística com amb vocació més comercial).
  Finalment, al marge dels esdeveniments i presentacions vinculades amb empreses i institucions catalanes, cal esmentar la realització d’activitats culturals obertes al públic que han servit tant per donar projecció i posar en coneixement a nivell de Barcelona la ubicació i la idiosincràsia d’aquest espai: és el cas de les Festes de la Mercè o el Festival GREC09 per a destacar-ne dos de les més importants.

 • UN TOTAL DE 8 ESTUDIS van ser convidats a participar en el concurs per a l’adjudicació del projecte de rehabilitació de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació.
  Entre les diferents propostes es va optar per la plantejada des de Planurbs, S.L.P de Manuel Ruisánchez Capelastegui i Francesc Bacardit Segués, arquitectes. Sobretot perquè es proposava una actuació molt respectuosa amb l’estructura original de l’edifici, així com una voluntat per trobar sistemes flexibles i adaptables que atorguessin a l’espia una gran capacitat de modulació i adaptació en funció de les necessitats dels projectes i activitats.

  La proposta arquitectònica pretenia reactivar l’edifici, en desús, amb una primera operació: inserir un “Jack” de comunicació i serveis que connectés els moviments i sistemes que irriguen cada planta.
  Els usos públics es concentren a la planta baixa en un foyer que creua l’edifici des de la nova entrada. Aquest, aprofitant el potencial de les columnes que es converteixen en l’element essencial per a la distribució d’espais mitjançant separadors, actua com a “passeig d’activitats”.
  La contenció en el pressupost, la recerca d’una flexibilitat màxima en la partició de les activitats i la sintonia amb tot un segle de producció industrial, donen lloc a l’element més innovador del projecte:la utilització de lones divisòries reciclades com a divisions internes i lleugeres que, mitjançant un sistema de tensors, es subjecten als pilars funcionant com a cortines que canvien de posició segons les necessitats de cada activitat.

  LES FASES DE LA PROPOSTA
  DE REHABILITACIÓ ARQUITECTÒNICA

  La proposta de rehabilitació de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació es va quantificar en un total de 14 milions d’euros. Davant la convocatòria del programa FEOSL (Fondo Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad Local 2010) es va aconseguir dotar d’un total de 6.5 milions d’euros la inversió per a poder portar a terme les fases I i II de les 4 en que es va fraccionar la intervenció.
  El projecte d’adequació de la la nau central i la sala de calderes del recinte de Fabra i Coats és obra de PLANURBS, una societat formada pels despatxos d’arquitectura BAMMP Arquitectes i Associats i Ruisánchez Arquitectes. Manuel Ruisánchez ha compaginat la seva vida professional amb una intensa vida acadèmica. A Barcelona, és autor de projectes com la Biblioteca Sagrada Família; el Pavelló de la Mar Bella i la Pista d’Atletisme de la Vila Olímpica i el Parc del Poblenou (realitzats amb Xavier Vendrell), entre d’altres. Francesc Bacardit amb el seu despatx ha treballat àmpliament a Terrassa, on ha transformat zones industrials, ha remodelat antigues fàbriques i fins i tot s’ha encarregat de la rehabilitació de la Basílica del Sant Esperit.
  La reforma plantejada per PLANURBS es basa d’una banda en el respecte a l’estructura original de la nau i, d’altra en la recerca d’un sistema flexible de distribució dels espais disponibles a base de divisòries mòbils.
  D’aquesta manera, l’espai es transforma en funció de les diferents activitats que acull. La intervenció s’ha fraccionat en quatre fases de les quals, en el període 2010-2011, se n’han dut a terme dues per tal de reforçar la fonamentació de l’immoble, s’ha creat un mòdul de comunicacions que és l’única peça estructural que ha estat afegida, s’han adequat dues terceres parts de l’espai i, finalment, s’ha netejat la sala de calderes, de la que se n’ha extret els elements contaminants.
  L’estiu del 2012 s’ha adequat la planta baixa de la secció nord-est de l’edifici, amb una superfície de 400 metres quadrats, com a sala d’exposicions del Centre d’Art Contemporani que s’ha decidit ubicar en el mateix edifici.
  La resta de fases d’adequació de la nau es portaran a terme durant en els propers anys.

 • Si teniu qualsevol consulta relacionada amb premsa, podeu enviar un correu electrònic a la següent adreça: premsaicub@bcn.cat.

 • Fins a cinc companyies de teatre, dansa o circ poden assajar simultàniament en uns espais polivalents que es poden utilitzar també per a presentacions i altres esdeveniments.

  Aquestes sales compten amb cortinatges i screens per a l’enfosquiment, connexions elèctriques i barres per a la instal·lació d’equipament escènic.

  - SALA D'ASSAIG 1 DE 220 M2.
  - SALA D'ASSAIG 2 DE 182 M2.

  - SALA D'ASSAIG 3 DE 91 M2.
  - SALA D'ASSAIG 4 DE 110 M2.
  - SALA D'ASSAIG 5 DE 200 M2.
  - SALA D'ASSAIG 6 DE 182 M2.

 • Espais destinats a la investigació i recerca en l’àmbit audiovisual i la creació sonora.

  - SET ESTUDIS DE 15 M2.
  - SIS BUCS ENTRE 20 I 25 M2.

  - UN BUC DE 56 M2.
  - DOS BUCS DE 69 M2.

 • Espais destinats a la investigació i recerca en els àmbits de les arts visuals i multimèdia.

  - QUATRE ESTUDIS – LONA  DE 20 M2.
  - UNA SALA D’ÚS COMPARTIT DE 360 M2.

 • Espai destinat a acollir projectes culturals en residència, en format d’espai d’oficines compartit.

  Poden tenir cabuda fins a sis entitats culturals i catorze projectes emergents en format viver.

  - CINC SALES DE REUNIONS DE 15 I 30 M2.

  L’estructura propicia el intercanvi i la relació entre els projectes.

 • La planta baixa és l’àmbit on es desenvolupen les activitats obertes al públic i on es troben els espais i serveis comuns.

  Inclou:

  - UN ESPAI VESTÍBUL AMB ESPAI DE BAR-MENJADOR DE 500 M2.
  - UNA SALA POLIVALENT DE 944 M2 DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓ D'OBRES DE GRAN FORMAT, INSTAL·LACIONS, I PRESENTACIONS DE PROJECTES.

 • LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES, LES PROPOSTES I LES RESERVES D'ESPAIS ES REALITZEN CONTACTANT DIRECTAMENT AMB ELS RESPONSABLES DE FABRA I COATS - FÀBRICA DE CREACIÓ.

  Els espais s’ofereixen sense equipament tècnic incorporat.

  Per informació sobre preus, si us plau adreçeu-vos al correu fabraicoats@bcn.cat.