Per una vida digna, suport a la renda garantida

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat avui una declaraciA? institucional a favor de la renda garantida de ciutadania i ha assumit el compromA�s de colA�laborar amb la llei impulsada al Parlament de Catalunya desprA�s da��una iniciativa legislativa popular que va recollir mA�s de 120.000 signatures.

El consistori assumeix aixA� el compromA�s de colA�laborar amb el desplegament da��una normativa que desenvolupa la��article 24.3 de la��Estatut da��Autonomia de Catalunya i que tA� com a finalitat que les persones i famA�lies en situaciA? de pobresa tinguin assegurats els mA�nims da��una vida digna.

La declaraciA? institucional demana especA�ficament que sa��implementi la totalitat de la Llei de la renda garantida de ciutadania, i en conseqA?A?ncia, la generalitzaciA? de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial amb ingressos inferiors a la��indicador de renda de suficiA?ncia de Catalunya, la��IRSC. TambA� solA�licita que sa��actualitzi en el termini mA�s breu possible la��IRSC, que roman congelat des de la��any 2010.

La��alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la tinenta da��alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, aixA� com representants dels diferents grups municipals, han rebut els representants de la ComissiA? Promotora desprA�s del Plenari del Consell Municipal.