Modificació del Pla general metropolità

L’Ajuntament de Barcelona proposa una Modificació del Pla general metropolità que desencalla i dóna resposta al Compromís per Glòries i permet seguir desenvolupant totes les actuacions previstes en aquesta zona.

La modificació del Pla general metropolità inclou dos emplaçaments que sumen un total de 201.174m2: la zona delimitada pels carrers de Castillejos, Bolívia, Badajoz-Independència i Consell de Cent; i la parcel·la situada a la cantonada del carrer de Nàpols i de la Gran Via.

Aquesta modificació, de la qual se n’ha iniciat la tramitació en la Comissió de Govern del 13 de desembre de 2016, permet substituir el planejament vigent, formulat i aprovat l’any 2007 amb un ampli consens polític i social, i significa fer un pas més en el desenvolupament d’aquest àmbit de la ciutat i desencallar aspectes claus de la construcció del parc, dels habitatges i dels equipaments en aquest àmbit.

La proposta actual de modificació de planejament parteix del que es va aprovar del 2007, en la mesura que manté el model del parc central, la posició dels àmbits d’habitatge, el paper fonamental de l’habitatge de protecció, la combinació d’equipaments de ciutat i d’equipaments dels barris i els itineraris urbans. No obstant, també incorpora nous requeriments, que són els següents:

  • La necessitat de millorar la construcció i la consolidació d’un nou parc central de la ciutat amb la màxima superfície i sense discontinuïtats, en el qual també es posi en valor el Rec Comtal i els usos de lleure dels veïns.
  • L’ordenació del trànsit i de la vialitat en superfície, en base a un model de mobilitat sostenible per a la plaça que prioritzi els recorreguts dels vianants.
  • La concreció en matèria d’habitatge del planejament vigent i del Compromís per Glòries, respectant la previsió de destinar a habitatge públic la meitat del nou sostre d’habitatge i integrant les volumetries en relació a l’entorn.
  • La concreció progressiva en matèria d’equipaments de les previsions del Compromís de Glòries dins l’àmbit de l’MPGM i la seva adequació al programa d’actuacions municipals.
  • La rehabilitació del patrimoni industrial existent, per posar-lo en valor i posar èmfasi en el seu aprofitament.

En base a això s’estableix aquesta nova proposta de MPGM, que haurà de ser aprovada inicialment per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat per, posteriorment, sotmetre’s a l’aprovació provisional i definitiva en els òrgans competents corresponents.

Així doncs, aquesta actuació ordena el nou parc, millora la continuïtat de l’espai verd i evita que quedi interromput per carrers. Es preveu que les obres del nou parc comencin el primer semestre del 2018.  

Entre els equipaments previstos hi ha una escola bressol, l’ampliació del CEIP Els Encants, un centre d’atenció primària (CAP) i una residència o pisos per a gent gran. La proposta també recull la recuperació de la nau del carrer de Cartagena per convertir-la en un equipament i mantenir la Fàbrica dels Paraigües, que podria convertir-se en un centre de formació professional en disseny i moda.

Pel que fa als habitatges, proposa la construcció de 1.012 pisos, el 50% dels quals tindran algun tipus de protecció.

Mobilitat

La proposta de planejament fa una decidida aposta pel foment i la millora del funcionament del transport públic com a mitjà d’accés principal a aquest indret estratègic de la ciutat.

En aquest sentit, es contempla una reducció del trànsit de pas en superfície, a partir de la construcció, ja en curs, del túnel soterrat de Glòries al llarg de l’avinguda de la Gran Via.

Les sortides de metro s’integraran dins del parc, amb la millora dels sistemes verticals de comunicació i d’acciés; es farà un nou traçat de les línies de bus pels carrers de Badajoz i Cartagena i es crearà un nou intercanviador de transport que integri el tramvia i els autobusos.

A més, es preveu completar la xarxa de recorreguts ciclistes existents amb carrils bici al llarg del carrer de Cartagena i Consell de Cent i també es contempla que hi hagi espais d’aparcament específic per a bicicletes i estacions d’aparcament del Bicing, en espais del perímetre del parc.

Més informació

Notícia: Un espai verd, equipaments, habitatge i transport públic a l’entorn de les Glòries

Modificació del Pla general metropolità
Modificació del Pla general metropolità
Modificació del Pla general metropolitàGlòries

Galeria de videos

Veure tots