Esteu aquí

Junta de Portaveus del Districte

La Junta de Portaveus està formada per:

  • el regidor o la regidora del Districte o el conseller o la consellera en qui delegui i
  • els portaveus de cada grup polític present al Consell de Districte.

Els portaveus disposen de vot ponderat. Aquesta Junta ha de determinar les proposicions o les mocions presentades pels grups municipals que han d’anar al Consell de Districte.

La Junta de Portaveus aprova l’ordre del dia de les sessions del Consell de Districte a proposta de la Comissió de Govern del Districte, i determina les proposicions o mocions presentades pels grups municipals, que aniran en cada sessió al Consell de Districte.