Esteu aquí

Normativa

La normativa del Pla d'usos el divideix en cinc capítols, tres disposicions transitòries, tres disposicions addicionals, quatre disposicions finals i una disposició derogatòria.

El capítol primer explica quin és l'àmbit d'actuació del pla i quina és la normativa de referència.

El capítol segon exposa i defineix el conjunt d'activitats objecte de regulació.

El capítol tercer defineix les diferents zones d'aplicació del pla i altres paràmetres reguladors.

El capítol quart defineix el conjunt de condicions per a cada activitat i altres paràmetres reguladors. En concret l'article 14 defineix el conjunt de condicions que regularan les activitats i l'article 15 defineix per a cada zona i cada activitat quines condicions li son d'aplicació.

El capítol cinquè defineix el conjunt de condicions d'emplaçament i altres paràmetres reguladors per a les activitats d'alberg i residències col·lectives destinades a allotjament temporal.