Esteu aquí

Convocatòria oberta d'ajuts per pagar el lloguer 2017

dijous, maig 18, 2017 - 18:06

Les persones amb problemes per pagar el lloguer podeu sol·licitar fins el proper 19 de juny de 2017 una subvenció per al pagament del lloguer. Per tramitar els ajuts al lloguer us podeu adreçar a les Oficines d’habitatge de la ciutat de Barcelona i complir els requisits d’accés.

Els ajuts al lloguer aconsegueixen dos objectius. En primer lloc, conservar l’habitatge habitual, ja que això garanteix romandre en un entorn conegut, alhora que s’evita el procés traumàtic de perdre la llar. En segon lloc, quan s’ha experimentat la pèrdua de l’habitatge habitual per desnonament i execucions hipotecàries, es posa a la disposició dels titulars un contracte de lloguer nou i una ajuda econòmica. Aquestes subvencions s’atorguen en un règim de concurrència competitiva, és a dir, s’avaluaran totes les sol·licituds a la vegada i es triaran les que tenen unes característiques més favorables per rebre l’ajut.

Amb la voluntat de pal·liar les situacions més desfavorides s’obre doncs la convocatòria de subvencions al pagament de lloguer del domicili habitual i permanent d’aquella persona titular del contracte que ho sol·liciti. L’import de la subvenció serà del 40% sobre l’import del lloguer anual amb un màxim de 2.400€ anuals (200€/mes) per habitatge. El termini de presentació de sol·licituds serà el 19 de juny de 2017.

Per accedir a la subvenció caldrà complir amb aquests requisits:

–     Acreditar residència legal a Catalunya
–    Ingressos inferiors a 2,80 vegades l’IRSC (22.365,42€)
–    Titulars d’un contracte de lloguer s’un habitatge que sigui la seva residència habitual
–    L’import del lloguer inferior o igual a 600€ a la ciutat de Barcelona
–    Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la sol·licitud
–    Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
–    El sol·licitant o qualsevol membre de la UC no pot tenir un habitatge en propietat o ser-ne usufructuari. llevat no en disposi del dret d’ús i gaudi.

Trobareu més informació a la web d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.

Més informació