Esteu aquí

S’aproven els projectes d’ordenació de les terrasses de 7 places de Gràcia

Les terrasses dels establiments de concurrència pública (bars, restaurants, comerços) són un element de gran importància en l’ordenació de l’espai públic de la ciutat, amb un notable impacte sobre la convivència a les ciutats. L’ordenança de terrasses permet fixar les principals indicacions als restauradors, harmonitzant la seva existència amb la resta d’usos ciutadans de l’espai públic. Les ordenacions singulars permeten regular espais amb condicions o necessitats específiques, treballant amb detall l’encaix d’aquest element.

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona( BOPB)  de dimarts 7 de març de 2017 publica l’anunci d’aprovació dels projectes d’ordenacions singulars de les terrasses de la plaça de la Revolució, plaça del Sol, plaça de la Virreina, plaça Rovira i Trias, plaça del Nord, plaça del Diamant i plaça de la Vila de Gràcia.

Aquests projectes se sotmeten a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, termini durant el qual es podran examinar i formular-hi al·legacions i observacions.

L’expedient restarà exposat al públic pel termini de trenta dies al al Departament de Llicències de Medi Ambient i Espai Públic, pl de la Vila de Gràcia,2  3a pl. interior, en horari de matí de 12 a 14 h