Nota informativa

Davant les informacions publicades relatives a l’expedient d’aprovació del fitxer informatitzat denominat “Gestió de la Unitat de Deontologia i Afers Interns (UDAI) de la Guàrdia Urbana”, es volen deixar de manifest els següents elements:

– Que és rotundament falsa l’afirmació de que hi hagi cap recopilació de dades de forma generalitzada i indiscriminada de caràcter personal dels membres del cos de la Guàrdia Urbana, fet que a més d’impropi seria contrari a dret.

– Que la UDAI duu a terme investigacions per esclarir les denuncies, queixes ciutadanes i procediments sancionadors que, vinculats a presumptes males praxis de membres del cos, puguin ser constitutives d’infracció disciplinaria o penal.

– Que les unitats d’afers interns o d’investigació, en el decurs de les seves investigacions, tracten amb dades de caràcter personal que cal protegir atenent al que disposa la Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre, de protección de datos de carácter Personal (LOPD) i el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo  de  la ley.

– Que aquestes dades poden ser facilitades a la UDAI en les denuncies o queixes efectuades i/o obtingudes en el marc de declaracions de testimonis o de persones investigades, fet que obliga a que s’integrin els expedients o atestats corresponents.

– Que l’autorització i legalització d’aquest fitxer, com es va fer l’any 2015 amb el de la Unitat d’Investigació de la GUB, reforça les garanties i la seguretat jurídica del tractament de les dades de caràcter personal, ja que estableix el procediment pel qual els afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

– Que la definició de “Dades de Caràcter Personal” així com el concepte de “Fitxer” l’estableix la legislació estatal, en particular en la LOPD i el seu reglament.

– Que la LOPD regula que la recollida i tractament per part de Forces i Cossos de Seguretat de dades relatives a ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut o vida sexual podran realitzar-se només quan sigui absolutament necessari per a les finalitats d’una investigació concreta, i que gaudiran de la corresponent protecció. Fet que es reflecteix, com no podria ser d’altra manera, en la regulació d’aquest fitxer.

– Que aquest tipus de fitxer són comuns amb d’altres policies del nostre entorn. Així, l’any 2009 es va crear el Registre de procediments disciplinaris del cos de mossos d’esquadra (REDAI CME) per part de la Divisió d’Afers Interns (DAI) de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (IRP/435/2009, de 2 d’octubre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per la Secretaria de Seguretat i per la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.)

– Que la creació del fitxer respon exclusivament a la finalitat de dotar de seguretat jurídica i millorar les garanties dels membres de la GUB davant les responsabilitats derivades de l’exercici de les seves funcions.

– Que el procés d’autorització d’aquest fitxer ha estat ajustat a dret i transparent: amb un període preceptiu d’informació pública durant el qual no s’han formulat al·legacions ni suggeriments; motiu pel qual en data 23 de febrer de 2017 es va publicar en el BOPB la seva aprovació definitiva i es va comunicar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades la creació d’aquest fitxer als efectes de la seva inscripció en el Registre.

Documents adjunts