Anunci de l'adjudicació directa de béns immobles

D’acord amb l’article 107 del Reglament general de recaptació aprovat pel RD 939/2005, de 29 de juliol, faig saber que en els expedients administratius de constrenyiment que figuren en el full annex, la senyora Teresa Ribas i Algueró, gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda (Ajuntament de Barcelona), el dia 3 de juliol de 2017 ha disposat:

"Procedir a l’alienació dels béns relacionats a l’annex adjunt, mitjançant adjudicació directa que se celebrarà el dia 5 d’octubre de 2017, a l’Institut Municipal d’Hisenda, avinguda del Litoral núm. 30, planta 1a, sala B, de Barcelona".

No és un acte públic. El resultat de l'adjudicació es publicarà, a partir del 6 d'octubre i durant 15 dies, al web ajuntament.barcelona.cat/hisenda.

En la tramitació se seguirà allò que disposa l’article 107 del Reglament general de recaptació, amb les següents condicions especifiques:

 1. Béns per adjudicar:
  Són els que figuren a l’annex, que no es van adjudicar en subhasta, i la seva descripció és la que consta al Registre de la Propietat.

  En el mateix annex es fan constar aquelles càrregues i gravàmens preferents que figuren anotades en els registres públics i que consten a l’expedient.

  Els béns seran adjudicats a la millor oferta que s’hagi presentat i que reuneixi els requisits exigits. En cas d’igualtat, té preferència aquella que s’hagi enregistrat en primer lloc.

  L’adjudicatari dels béns se subroga en les càrregues anteriors i preferents al dret anotat per l’Ajuntament de Barcelona, que resten subsistents, sense que el preu de l’adjudicació pugui aplicar-se a la seva reducció o extinció.

  No hi ha subrogació respecte de les càrregues posteriors, que es cancel·laran a instància de l’adjudicatari.

 2. Suspensió de l'adjudicació directa:
  L’adjudicació directa se suspendrà en qualsevol moment anterior a l'adjudicació dels béns, si el deutor fa el pagament del deute, del recàrrec del període executiu, dels interessos i de les costes del procediment.

 3. Licitadors:
  Podran prendre part en l’adjudicació directa com a licitadors totes aquelles persones que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb dret, no tinguin impediment o restricció legal i s’identifiquin per mitjà del document nacional d’identitat, NIE o passaport; en cas d’actuar com a representant, la representació s’haurà d’acreditar mitjançant escriptura original o còpia autèntica. Si no s’acredita la representació o el document no és suficient, s’entendrà que l’oferta es realitza en nom propi. No pot licitar el propi deutor.

  No s’admetran ofertes que ho siguin en qualitat de cessió a terceres persones.

 4. Dipòsit de garantia:
  Per participar en l’adjudicació directa s’ha de constituir un dipòsit del 20 per 100 del tipus inicial de la subhasta.

  Per constituir el dipòsit de garantia s’ha d’accedir al nostre web /ajuntament.barcelona.cat/hisenda i seguir les instruccions que allí s’indiquen.

  En tot cas, el formulari de petició de dipòsit ha d’anar a nom del licitador, el qual ha de ser també titular del compte bancari que se sol·licita per fer la devolució. És obligatori el segell de l’entitat financera del compte que s’indica al document.

  Per constituir el dipòsit cal acreditar-se amb la documentació adient i suficient. (NIF, NIE, Passaport o, en el seu cas, document notarial), i aportar un compte bancari vigent a nom del licitador, confirmat per l’entitat financera que correspongui. En aquest compte es farà la devolució d’ofici dels dipòsits dels no adjudicataris.

  Els tràmits es poden fer a partir del dia 18 de setembre de 2017 i fins les 23.59 hores del dia 29 de setembre de 2017.

  El dipòsit és individual per a cada immoble i, en conseqüència, no es pot aprofitar per licitar per un de diferent.

 5. Presentació d'ofertes:
  L'Institut Municipal d'Hisenda es reserva el dret de no adjudicar els béns si les ofertes no superen el 35% del tipus de subhasta.

  Les ofertes s’han de presentar en sobre tancat, directament al Registre de l’Institut Municipal d'Hisenda, avinguda del Litoral núm. 30, planta primera.

  La presentació es pot fer a partir del dia 18 de setembre de 2017 i fins al dia anterior a l'adjudicació directa 4 d’octubre de 2017, de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores.

  En el sobre s’indicarà el nom del licitador i l’immoble pel qual es licita, i dins s’introduirà l’oferta en el model oficial que es troba al web ajuntament.barcelona.cat/hisenda, s’ha de complimentar amb totes les dades, i que és on s’ha de consignar la quantitat que ofereix.

  Juntament amb el sobre s’haurà de presentar una instància on es manifestarà que es presenta una oferta en sobre tancat, la identificació de l’immoble i la data de l'adjudicació directa.  Si es vol licitar per diversos immobles, es relacionaran tots en una única instància, però cada sobre només pot contenir una sola oferta.

  Les instàncies seran enregistrades per ordre de presentació amb indicació del dia i de l’hora.

 6. Documentació dels béns:
  Els licitadors hauran de conformar-se amb els títols de propietat que s'hagin aportat a l'expedient administratiu, sense tenir dret a exigir-ne d'altres. Els títols disponibles podran ser examinats per les persones interessades, al Servei d’Embargaments de l’Institut Municipal d’Hisenda, avinguda del Litoral núm. 30, planta 1a, fins les 14.00 hores del dia anterior a la subhasta.

 7. Ingrés del preu d'adjudicació:
  Els béns seran adjudicats a la millor oferta que s'hagi presentat i que reuneixi els requisits exigits. En cas d'igualtat, té preferència aquella que s'hagi enregistrat en primer lloc.

  L'adjudicatari dels béns haurà d'ingressar la diferència entre el dipòsit constituït i el preu de l'adjudicació, mitjançant ingrés o transferència bancària, a un compte que se li comunicarà per correu electrònic, dins els 15 dies naturals següents a l'adjudicació i fins el dia 20 d'octubre de 2017.

  El resguard de l'operació, d'ingrés o transferència, serà el comprovant per l'adjudicatari davant l'Administració.

  Recordeu que el termini fa referència a la data de l'apunt del compte bancari. Queda clar, que el temps que pot trigar una transferència si es fa des d'una altra entitat financera, ha de quedar dins del període d'aquests 15 dies.

  En cas de no efectuar el pagament, l’adjudicatari perdrà l’import del dipòsit, que s’aplicarà a la cancel·lació del deute, sense perjudici de les responsabilitats en què incorrerà pels perjudicis que origini la manca de pagament del preu de l’adjudicació.

 8. Els béns que no s’adjudiquin podran ser adjudicats a l’Ajuntament de Barcelona, seguint el procediment dels articles 108 i 109 del Reglament general de recaptació.

 9. Devolució dels dipòsits:
  La devolució dels dipòsits dels licitadors que no hagin resultat adjudicataris es farà d’ofici, a partir de les 72 hores de finalització de l'adjudicació, al compte bancari aportat en el moment de la constitució del dipòsit. En el supòsit que hi hagués algun problema amb el compte facilitat pel licitador, o que no vingui informat en el rebut de dipòsit, la devolució es demorarà fins dos mesos.

 10. En el preu d'adjudicació no s'inclouen els impostos indirectes que graven la transmissió dels béns (art. 101.4d del Reglament general de recaptació). Totes les despeses originades per l’adjudicació dels béns i els impostos seran a càrrec de l’adjudicatari.

  L’adjudicatari exonera expressament a l’Institut Municipal d’Hisenda de l’obligació d’aportar certificació sobre l’estat dels deutes de la comunitat de propietaris, segons disposa l’article 553-5.1 del Codi civil de Catalunya, sent a càrrec del mateix les despeses que restin pendents de pagament.

 11. En cas d’existir drets de tanteig i retracte, l’adjudicació quedarà en suspens fins que es doni compliment als requisits legals exigits en els respectius drets d’adquisició preferent.

  L’article 552-4.1 del Codi civil de Catalunya estableix que l’alienació a títol onerós del dret de cotitulars a favor de terceres persones alienes a la comunitat, en principi atorga als altres cotitulars el dret de tanteig i retracte per adquirir-lo pel mateix preu o valor i en les condicions convingudes en l’adjudicació.

  L’existència de drets arrendaticis es regirà per la normativa que els regula. S’ignora la situació d’ocupació de les finques o el títol que l’empara.

 12. Acceptació de les condicions específiques:
  En tot allò que no es preveu en aquestes condicions específiques s’atindrà al que estableixen les disposicions legals i especialment aquelles que confereixen algun dret a favor de terceres persones.

  La simple participació en l’adjudicació directa implica l’acceptació de totes les condicions que la regeixen.

Barcelona, 24 de juliol de 2017

La secretària delegada,
Paloma González i Sanz

Annex

Data d'actualització: 28/09/2017