Anunci d'adjudicació directa de vehicles

D’acord amb l’article 101 del Reglament general de recaptació aprovat pel RD 939/2005, de 29 de juliol, faig saber que en els expedients administratius de constrenyiment que figuren en el full annex, la senyora Teresa Ribas i Algueró, gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda (Ajuntament de Barcelona), el dia 2 de maig de 2018 ha disposat:

"Procedir a l’alienació dels vehicles relacionats a l’annex adjunt, mitjançant adjudicació directa que se celebrarà el dia 21 de juny de 2018, a l’Institut Municipal d’Hisenda, avinguda del Litoral núm. 30, planta 1a, sala B, de Barcelona.

No és un acte públic. El resultat de l’adjudicació es publicarà, a partir del dia 22 de juny de 2018 i durant 15 dies naturals, al web ajuntament.barcelona.cat/hisenda.

En la tramitació se seguirà allò que disposa l’article 107 del Reglament general de recaptació, amb les condicions especifiques següents:

 1. Béns per adjudicar:

  Són els vehicles que estan relacionats a l'annex.

  Aquests vehicles estan afectes a les càrregues i gravàmens que figuren anotades en els registres públics i que consten a l’expedient. L’adjudicatari dels béns se subroga en les càrregues anteriors i preferents al dret anotat per l’Ajuntament de Barcelona, que resten subsistents, sense que el preu de l’adjudicació pugui aplicar-se a la seva reducció o extinció.

  No hi ha subrogació respecte de les càrregues posteriors, que es cancel·laran a instància de l’adjudicatari.

 2. Examen dels vehicles:

  Els vehicles es troben en els dipòsits municipals.  Poden ser examinats tots els dies feiners (de dilluns a dissabte de 9.00 a 19.00 hores) des del dia 4 de juny de 2018 i fins al dia 15 de juny de 2018.

  Per fer-ho cal, demanar cita prèvia al dipòsit corresponent (veure annex).

  Les visites s'han d'ajustar a les normes establertes per BSM:

  • identificació del visitant davant del vigilant
  • cada visita tindrà una duració màxima de 30 minuts
  • el licitant podrà entrar acompanyat per una sola persona a cada visita
  • només es permetran dues visites per persona en el període de la subhasta, sigui com a licitant o com a acompanyant
 3. Suspensió de l’adjudicació directa:

  L’adjudicació directa se suspendrà en qualsevol moment anterior a l'adjudicació dels béns, si el deutor fa el pagament del deute, del recàrrec del període executiu, dels interessos i de les costes del procediment.

 4. Licitadors:

  Podran prendre part en l’adjudicació directa com a licitadors totes aquelles persones que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb dret, no tinguin impediment o restricció legal i s’identifiquin per mitjà del document nacional d’identitat, NIE o passaport; en cas d’actuar com a representant, la representació s’haurà d’acreditar mitjançant escriptura original o còpia autèntica. Si no s’acredita la representació o el document no és suficient, s’entendrà que l’oferta es realitza en nom propi. No pot licitar el propi deutor.

  No s’admetran ofertes que ho siguin en qualitat de cessió a terceres persones.

 5. Dipòsit de garantia:

  Per participar en l’adjudicació directa  s’ha de constituir un dipòsit del 20 per 100 del tipus inicial de la subhasta.

  Per constituir el dipòsit de garantia s’ha d’accedir al nostre web ajuntament.barcelona.cat/hisenda i seguir les instruccions que allí s’indiquen.

  En tot cas, el formulari de petició de dipòsit ha d’anar a nom del licitador, el qual ha de ser també titular del compte bancari que se sol·licita per fer la devolució. És obligatori el segell de l’entitat financera del compte que s’indica al document.

  Per constituir el dipòsit cal acreditar-se amb la documentació adient i suficient. (NIF, NIE, passaport o, en el seu cas, document notarial), i aportar un compte bancari vigent a nom del licitador, confirmat per l’entitat financera que correspongui. En aquest compte es farà la devolució d’ofici dels dipòsits dels no adjudicataris.

  Els tràmits es poden fer a partir del dia 4 de juny de 2018 i fins les 23.59 hores del dia 15 de juny de 2018 a l’Institut Municipal d’Hisenda.

 6. Presentació d’ofertes:

  Les ofertes s’han de presentar, en sobre tancat, directament al Registre de l’Institut Municipal d'Hisenda, av. Litoral, 30, planta primera.

  La presentació es pot fer a partir del dia 4 de juny de 2018 i fins al dia anterior a l’adjudicació directa 20 de juny de 2018, de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores.

  En el sobre s’indicarà el nom del licitador i la matrícula del vehicle pel qual es licita, i dins s’introduirà l’oferta en el model oficial, que s’ha de complimentar amb totes les dades i que és, on s’ha de consignar la quantitat que ofereix.

  Juntament amb el sobre s’haurà de presentar una instància on es manifestarà que es presenta una oferta en sobre tancat, la identificació de la matrícula del vehicle i la data de l’adjudicació directa. Si es vol licitar per diversos vehicles, es relacionaran tots en una única instancia, però cada sobre només pot contenir una sola oferta.

  L’Institut Municipal d’Hisenda es reserva el dret de no adjudicar els béns si les ofertes no superen els valors mínims, que hauran de cobrir el 20% del tipus de subhasta.

  Les instàncies seran enregistrades per ordre de presentació amb indicació del dia i hora.

 7. Documentació dels béns:

  Els licitadors hauran de conformar-se amb els títols de propietat, documentació i claus que s’hagin aportat a l’expedient administratiu, sense tenir dret a exigir-ne d’altres.
 8. Ingrés del preu d'adjudicació:

  Els béns seran adjudicats a la millor oferta que s’hagi presentat i que reuneixi els requisits exigits. En cas d’igualtat, té preferència aquella que s’hagi enregistrat en primer lloc.

  L'adjudicatari dels béns haurà d’ingressar la diferència entre el dipòsit constituït i el preu de l’adjudicació, mitjançant ingrés o transferència bancària, a un compte que se li comunicarà per correu electrònic, dins dels 15 dies naturals següents a la subhasta i fins al dia 6 de juliol de 2018.

  El resguard de l'operació, d'ingrés o transferència, serà el comprovant per l'adjudicatari davant de l'Administració.

  Recordeu que el termini fa referència a la data de l'apunt del compte bancari. Queda clar, que el temps que pot trigar una transferència si es fa des d'una altra entitat financera, ha de quedar dintre del període d'aquests 15 dies.

  En cas de no efectuar el pagament, l’adjudicatari perdrà l’import del dipòsit, que s’aplicarà a la cancel·lació del deute, sense perjudici de les responsabilitats en què incorrerà pels perjudicis que origini la manca de pagament del preu de l’adjudicació.

  No es notificarà l'adjudicació.

 9. Retirada del vehicle del dipòsit:

  Quan l’adjudicatari hagi ingressat el preu de l’adjudicació se li lliurarà l’acta de l’adjudicació a partir del 17 de juliol de 2018, amb la qual haurà de tramitar el canvi de titularitat del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit, requisit indispensable que haurà d’acreditar per poder retirar el vehicle del dipòsit municipal. Si no queda acreditat, no podrà prendre possessió del vehicle.

  No s'acceptarà el justificant professional de sol·licitud de canvi de titularitat tramitat per gestoria.

  El temps màxim per a la retirada de cada vehicle serà de 15 minuts, incloent el temps que requereixi l’adjudicatari per posar el vehicle en marxa o bé ser carregat amb grua per retirar-lo. No es permetrà fer cap mena de reparació a l’interior del dipòsit.

 10. Devolució dels dipòsits:

  La devolució dels dipòsits dels licitadors que no hagin resultat adjudicataris es farà d’ofici, a partir de les 72 hores de finalització de l’adjudicació directa, al compte bancari aportat en el moment de la constitució del dipòsit. En el supòsit que hi hagués algun problema amb el compte facilitat pel licitador, o que no vingui informat en el rebut de dipòsit, la devolució es demorarà fins dos mesos.

 11. En el preu d’adjudicació no s’inclouen els impostos indirectes que graven la transmissió dels béns (art. 101.4d del Reglament general de recaptació). Totes les despeses originades per l’adjudicació dels béns i els impostos, especialment l’impost de vehicles de tracció mecànica de l’any anterior, seran a càrrec de l’adjudicatari.

 12. Els béns que no s’adjudiquin podran ser adjudicats a l’Ajuntament de Barcelona, seguint el procediment dels articles 108 i 109 del Reglament general de recaptació.

 13. Acceptació de les condicions específiques:

  La simple participació en l’adjudicació directa implica l’acceptació de totes les condicions que la regeixen.

Barcelona, 14 de maig de 2018

La secretària delegada,

Paloma González i Sanz

Annex

Data d'actualització: 22/05/2018