Anunci de subhasta de vehicles

D’acord amb l’article 101 del Reglament general de recaptació aprovat pel RD 939/2005, de 29 de juliol, faig saber que en els expedients administratius de constrenyiment que figuren en el full annex, la senyora Teresa Ribas i Algueró, gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda (Ajuntament de Barcelona), el dia 11 de juny de 2018, ha disposat:

"Procedir a l’alienació dels vehicles relacionats a l’annex adjunt, mitjançant subhasta pública que se celebrarà el dia 22 de novembre de 2018, a les 15.00 hores, a l’Institut Municipal d’Hisenda, avinguda del Litoral núm. 30, planta 1a, sala B, de Barcelona.

La subhasta és un acte públic, per tant, tindran preferència d’entrada els licitadors, i el públic en general fins a cobrir l’aforament de la sala.

El tipus de la subhasta dels esmentats béns és el que figura en l’annex.

En la tramitació de la subhasta s’observarà allò que preveuen els articles 101 a 104,  del Reglament general de recaptació.

Respecte als béns que no s’adjudiquin en la subhasta es seguirà el procediment d’alienació per adjudicació directa, previst a l’article 107 del Reglament general de recaptació.

Aprovar les condicions que regiran la subhasta que s’especifiquen a continuació.

Aquest acord serà notificat al deutor i a les terceres persones interessades i també es publicarà en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Barcelona en la forma reglamentària junt amb les condicions que han de regir la subhasta.”

Condicions de la subhasta

 1. Béns per subhastar:

  Són els vehicles relacionats a l'annex.

  Aquests vehicles estan afectes a les càrregues i gravàmens que figuren anotats en els registres públics i que consten a l’expedient. L’adjudicatari dels béns se subroga en les càrregues anteriors i preferents al dret anotat per l’Ajuntament de Barcelona, que resten subsistents, sense que el preu de l’adjudicació pugui aplicar-se a la seva extinció.

  Si apareixen càrregues posteriors, es cancel·laran a instància de l’adjudicatari.

 2. Examen dels vehicles:

  Els vehicles es troben en els dipòsits municipals.  Poden ser examinats tots els dies feiners (de dilluns a dissabte de 9.00 a 19.00 hores) des del dia 5 de novembre de 2018 fins al dia 16 de novembre de 2018.

  Les visites s’han d’ajustar a les normes establertes per BSM:

  • identificació del visitant davant del vigilant
  • cada visita un màxim de 30 minuts
  • el licitant podrà entrar acompanyat per una sola persona a cada visita
  • només es permetran dues visites per persona en el període de la subhasta, sigui com a licitant o com a acompanyant
 3. Suspensió de la subhasta:

  La subhasta se suspendrà en qualsevol moment anterior a l'adjudicació dels béns, si el deutor fa el pagament del deute, del recàrrec del període executiu, dels interessos i de les costes del procediment.

 4. Licitadors:

  Podran prendre part en la subhasta com a licitadors totes aquelles persones que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb dret, no tinguin impediment o restricció legal i s’identifiquin per mitjà del document nacional d’identitat, NIE o passaport; en cas d’actuar com a representant, la representació s’haurà d’acreditar mitjançant escriptura original o còpia autèntica. Si no s’acredita la representació o el document no és suficient, s’entendrà que l’oferta es fa en nom propi. No pot licitar el propi deutor.

  No s’admetran ofertes que ho siguin en qualitat de cessió a terceres persones.

 5. Dipòsit de garantia:

  Per participar en la subhasta (en primera o en segona licitació) s’ha de constituir un dipòsit del 20 per 100 del tipus inicial de la subhasta.

  Per constituir el dipòsit de garantia s’ha d’accedir al nostre web ajuntament.barcelona.cat/hisenda i seguir les instruccions que allí s’indiquen.

  En tot cas, el formulari de petició de dipòsit ha d’anar a nom del licitador, el qual ha de ser també titular del compte bancari que se sol·licita per fer la devolució. És obligatori el segell de l'entitat financera del compte que s’indica al document.

  Per constituir el dipòsit cal acreditar-se amb la documentació adient i suficient (NIF, NIE, passaport o, en el seu cas, document notarial), i aportar un compte bancari vigent a nom del licitador, confirmat per l’entitat financera que correspongui. En aquest compte es farà la devolució d’ofici dels dipòsits dels no adjudicataris.

  Els tràmits es poden fer a partir del dia 5 de novembre de 2018 i fins les 23.59 hores del dia 16 de novembre de 2018.

  La Mesa de la subhasta podrà acordar la celebració d’una segona licitació, immediatament desprès de la primera, si resten vehicles que no s’han adjudicat.

  El dipòsit per participar en la segona s’ha d’haver constituït igualment en el període indicat i pel mateix import.

  El dipòsit és individual per cada vehicle i, en conseqüència, no es pot aprofitar per licitar per un de diferent.

 6. Ofertes:

  Les ofertes es poden fer presencialment el dia de la subhasta o en un sobre tancat que s’ha d’haver presentat amb anterioritat a l’acte. S’han d’ajustar als trams de licitació i, si no coincideixen, es consideraran formulades per l’import del tram immediatament inferior. No és suficient haver fet el dipòsit, sinó que s’ha de fer una oferta que cobreixi el tipus fixat, llevat que s’hagi presentat una oferta en sobre tancat, cosa que implica que cobreix aquell tipus.

 7. Presentació d’ofertes en sobre tancat:

  Les ofertes en sobre tancat s’han de presentar directament al Registre de l'Institut Municipal d'Hisenda, av. Litoral, 30, planta primera.

  La presentació es pot fer a partir del dia 5 de novembre de 2018 i fins al dia 21 de novembre de 2018, de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores.

  En el sobre s’indicarà el nom del licitador i la matrícula del vehicle pel qual es licita, i dins s’introduirà l’oferta en el model oficial, que s’ha de complimentar amb totes les dades i que és, on s’ha de consignar la quantitat màxima que està disposat a oferir.

  Juntament amb el sobre s’haurà de presentar una instància on es manifestarà que es presenta una oferta en sobre tancat, la identificació de la matrícula del vehicle i la data de la subhasta.  Si es vol licitar per diversos vehicles, es relacionaran tots en una única instància, però cada sobre només pot contenir una sola oferta.

  Les instàncies seran enregistrades per ordre de presentació amb indicació del dia i l'hora.

  La constitució del dipòsit, per a les ofertes en sobre tancat, es farà d’acord amb el que s’especifica en el punt 5 d’aquestes condicions.

  En la segona licitació les ofertes s’hauran de fer presencialment.

 8. Documentació dels béns:

  Els licitadors hauran de conformar-se amb els títols de propietat, documentació i claus que s’hagin aportat a l’expedient administratiu, sense tenir dret a exigir-ne d’altres.

 9. Licitació:

  En l’acte de la subhasta, es faran les successives postures amb subjecció als trams i la primera serà a l’alça per arrodoniment. Els trams de licitació són els següents:

  • De 0 € a 1.000 € tram = 50 €
  • De 1.001 € a 2.000 € tram = 100 €
  • De 2.001 € a 5.000 € tram = 200 €
  • De 5.001 € a superiors € tram = 300 €

  La Mesa licitarà en nom dels oferents en sobre tancat de la mateixa forma que ho farien els mateixos interessats, sense sobrepassar el límit màxim fixat en l’oferta. No obstant això, si l’oferent en sobre tancat és present a la sala, podrà fer postures superiors a les del sobre tancat si la seva oferta és superada per les dels altres licitadors.

  En el cas de concurrència de diferents ofertes en sobre tancat, començarà l’admissió de postures a partir de la segona més alta. Si coincideixen en la millor postura vàries de les ofertes presentades en sobre tancat, es donarà preferència en l’adjudicació a l’enregistrada en primer lloc i, si no hi ha postures a l’alça, s’entendrà automàticament adjudicat el bé al licitador que primer hagi presentat l’oferta.

  En cas d’igualtat entre una oferta presencial i una en sobre, té preferència la presentada en sobre.

  Els béns seran adjudicats a l’oferta més alta. No es notificarà individualment el resultat de la subhasta als adjudicataris. El Servei d’Embargaments de l'Institut Municipal d'Hisenda facilitarà la informació al respecte.

 10. Segona licitació:

  La Mesa de la subhasta, si així ho considera adient i prèvia deliberació, podrà acordar dur a terme una segona licitació respecte dels béns que no s’hagin adjudicat i amb el tipus del 75 per cent. Només hi podran participar els que ja hagin fet el corresponent dipòsit perquè no hi haurà entre les dues licitacions l’oportunitat de fer-ho.

 11. Ingrés del preu d'adjudicació:

  L'adjudicatari dels béns haurà d’ingressar la diferència entre el dipòsit constituït i el preu de l’adjudicació, mitjançant ingrés o transferència bancària, a un compte que se li comunicarà per correu electrònic, dins dels 15 dies naturals següents a la subhasta i fins al dia 7 de desembre de 2018.

  El resguard de l’operació, d’ingrés o transferència, serà el comprovant per l’adjudicatari davant de l’Administració.

  Recordeu que el termini fa referència a la data de l’apunt del compte bancari. Queda clar, que el temps que pot trigar una transferència si es fa des d’una altra entitat financera, ha de quedar dintre del període d'aquests 15 dies.

  En cas de no efectuar el pagament, l’adjudicatari perdrà l’import del dipòsit, que s’aplicarà a la cancel·lació del deute, sense perjudici de les responsabilitats en què incorrerà pels perjudicis que origini la manca de pagament del preu de l’adjudicació.

  No es notificarà l'adjudicació.

 12. Retirada del vehicle del dipòsit:

  Quan l’adjudicatari hagi ingressat el preu de l’adjudicació se li lliurarà l’acta de l’adjudicació a partir del 18 de desembre de 2018, amb la qual haurà de tramitar el canvi de titularitat del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit, requisit indispensable que haurà d’acreditar per poder retirar el vehicle del dipòsit municipal. Si no queda acreditat. no podrà prendre possessió del vehicle.

  No s'acceptarà el justificant professional de sol·licitud de canvi de titularitat tramitat per gestoria.

  El temps màxim per a la retirada de cada vehicle serà de 15 minuts, incloent el temps que requereixi l’adjudicatari per posar el vehicle en marxa o bé ser carregat amb grua per retirar-lo. No es permetrà fer cap mena de reparació a l’interior del dipòsit.

 13. Devolució dels dipòsits:

  La devolució dels dipòsits dels licitadors que no hagin resultat adjudicataris es farà d’ofici, a partir de les 72 hores de finalització de la subhasta, al compte bancari aportat en el moment de la constitució del dipòsit. En el supòsit que hi hagués algun problema amb el compte facilitat pel licitador, o que no vingui informat en el rebut de dipòsit, la devolució es demorarà fins dos mesos.

 14. En el tipus de la subhasta no s’inclouen els impostos indirectes que graven la transmissió dels béns (art. 101.4d del Reglament general de recaptació). Totes les despeses originades per l’adjudicació dels béns i els impostos, especialment l’impost de vehicles de tracció mecànica de l’any anterior, seran a càrrec de l’adjudicatari.

 15. Acceptació de les condicions específiques:

  La simple participació en la subhasta implica l'acceptació de totes les condicions que la regeixen.

Advertiments

Si no s’ha pogut notificar l’acord de subhasta al deutor perquè s’ignorava el seu domicili, o perquè va refusar la notificació, o perquè es trobava reiteradament absent del domicili, per la publicació d’aquest anunci es tindrà per notificat amb plena validesa legal.

Els possibles creditors hipotecaris o pignoratius, forasters o desconeguts, i el cònjuge si fos el cas, així com totes les altres persones interessades, es tindran per notificats amb la publicació d’aquest anunci.

Contra l’acord de la gerent es pot interposar recurs d’alçada amb efectes de reposició davant de l’Alcaldia, de conformitat amb l’Ordenança fiscal general de l’Ajuntament de Barcelona, dins el termini d’un mes a comptar des de la publicació d’aquest anunci en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Barcelona, o qualsevol altre que consideri procedent.

La interposició del recurs només pot suspendre el procediment en els casos i condicions que fixa l'article 165 de la Llei general tributària.

Barcelona, 8 d'octubre de 2018

La secretària delegada,

Paloma González i Sanz

Annex

 

Data d'actualització 19/10/2018