Béns per adjudicar

Adjudicació directa de béns immobles de 5 d'octubre de 2017

Traster núm. 11 de la planta soterrani -2, a l'Av. Esplugues núm. 54-56.

Descripció registral: Entitat núm. 111 (anterior entitat núm. 120).- Traster número 11, a la planta soterrani -2 de la casa situada amb front al carrer Carreras. Superfície construïda: 4,20 m2. Coeficient: 0,38%. Referència cadastral: 5625209DF2852F0115OU.

Inscrita al Registre de la Propietat núm. 19 de Barcelona, al tom 1975, llibre 66, secció 3a, insc. 2a, foli 186, finca 2333.

 • Plànol de situació
 • Drets del deutor: Domini
 • Valoració: 4.732,00 €
 • Càrregues preferents inscrites: 21,67 € Jutjat 1a instrucció núm. 15 de Barcelona, informació a 16 de març de 2017
 • Tipus de subhasta: 4.710,33 €
 • Trams de subhasta: 200,00 €
 • Dipòsit: 942,07 €

Meitat indivisa. Plaça d’aparcament núm. 35 planta soterrani , al carrer Provençals, núm.65.

Descripció registral: Entitat núm. 61.- Plaça d'aparcament núm. 35, situada a la planta soterrani de l'edifici amb front al carrer Provençals, núm. 65-69, cantonada al carrer Veneçuela, núm. 28, amb accés pel carrer Provençals, 65 i 67B. Superfície útil: 9 m2, i superfície de 19,58 m2 en virtut del repartiment de la superfície de pas i circulació comuna de l'aparcament. Coeficient general en relació al total: 0,18%. Coeficient particular: 1,80%. Referència cadastral: 3746121DF3834F0061DR.

Inscrita al Registre de la Propietat núm. 30 de Barcelona , al tom 3219, llibre 413, insc. 2a, foli 1, finca 20486.

 • Plànol de situació
 • Drets del deutor: Domini
 • Valoració: 5.200,00 €
 • Càrregues preferents inscrites: 0,00 €
 • Tipus de subhasta: 5.200,00 €
 • Trams de subhasta: 200,00 €
 • Dipòsit: 1.040,00 €

Local magatzem, al carrer Ptge. Ca Seguers núm. 1.

Descripció registral: Magatzem edificat sobre una porció de terreny situat a Barcelona , enfront al passatge Sagués, avui núm. 1. Superfície: 119,43 m2. Referència cadastral: 2252152DF3825A0001RX.

Inscrita al Registre de la Propietat núm. 10 de Barcelona, al tom 2827, llibre 1120, secció 3a, insc. 4a, foli 10, finca 1796.

 • Plànol de situació
 • Drets del deutor: Domini
 • Valoració: 91.279,00 €
 • Càrregues preferents inscrites: Condició resolutòria pendent de cancel·lar
 • Tipus de subhasta: 91.279,00 €
 • Trams de subhasta: 1.000,00 €
 • Dipòsit: 18.255,80 €

Local magatzem, al carrer Malet núm. 13.

Descripció registral: Magatzem edificat sobre una porció de terreny situat a Barcelona, entre carrer Castilla, avui Trinxant, i el passatge Malet, compost d'una sola nau industrial de 320 m2 i 355 dm2. Referència cadastral: 2252141DF3825A0001QX.

Inscrita al Registre de la Propietat núm. 10 de Barcelona, al tom 2827, llibre 1120, secció 3a, insc. 4a, foli 7, finca 1794.

 • Plànol de situació
 • Drets del deutor: Domini
 • Valoració: 173.536,00 €
 • Càrregues preferents inscrites: Condició resolutòria pendent de cancel·lar
 • Tipus de subhasta: 173.536,00 €
 • Trams de subhasta: 2.000,00 €
 • Dipòsit: 34.707,20 €