Barcelona no cobrarà l’impost de plusvàlua en els casos en què el valor dels terrenys no augmenti

Les persones que es considerin afectades podran demanar la revisió dels imports pagats
L’Ajuntament resoldrà les reclamacions un cop l’Estat modifiqui la Llei d’Hisendes Locals, tal com estableix una sentència del Tribunal Constitucional

L’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb un informe sol·licitat al Consell Tributari, ha decidit que deixarà de cobrar l’impost de plusvàlua en tots aquells casos en què no s’hagi produït un increment del valor dels terrenys. La decisió arriba després que una sentència del Tribunal Constitucional del maig del 2017 anul·lés l’impost en aquells casos en què se sotmetia a tributació situacions de no increment de valor i fixés que calia una modificació de la Llei d’Hisendes Locals per establir com calcular l’increment d’aquest valor. Per aquesta raó, el Govern Municipal ha decidit aturar el cobrament de l’impost fins que l’Estat no reformi la llei.

Així doncs, qualsevol persona interessada que hagi de pagar una autoliquidació o liquidació de l’impost de plusvàlua i consideri que no s’ha produït un increment de valor dels terrenys pot presentar una instància, acompanyada de la documentació que acrediti aquesta manca d’increment, ja sigui un peritatge, una escriptura notarial o un altre document que consideri adient per acreditar-ho. D’acord amb el dictamen del Consell Tributari, l’Ajuntament no resoldrà les instàncies que rebi fins que es modifiqui la Llei d’Hisendes Locals. De la mateixa manera, també s’aturaran momentàniament els procediments d’inspecció en curs sobre transmissions d’immobles quan el contribuent al·legui i adjunti la documentació que acrediti aquesta manca d’increment del valor dels terrenys.

En el cas de les autoliquidacions o liquidacions que ja hagin estat pagades i que es trobin en la mateixa situació de manca d’increment del valor, els contribuents també podran sol·licitar la seva revisió mitjançant una instància motivada que es resoldrà d’acord amb el que disposi la nova legislació. En tots els casos esmentats, la persona interessada rebrà un document de l’Ajuntament en què quedi constància d’aquesta suspensió provisional del procediment, i igualment pot demanar més informació personalment sobre els procediments a fer a l’Institut Municipal d’Hisenda amb cita prèvia.