Calendari de festius a la ciutat de Barcelona. Dies inhàbils

Des del 2 d'octubre de 2016, amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges, i els festius declarats com a tals en els calendaris oficials de festes laborals de Catalunya i de festes locals de Barcelona.

No obstant això, de conformitat amb allò establert a la disposició transitòria tercera a) de l'esmentat Text legal, als procediments ja iniciats abans de l'entrada en vigor de la Llei, aquesta no els és aplicable i es regeixen per la normativa anterior.

Festius 2018

1 de gener Any Nou (E)

6 de gener Reis (E)

30 de març Divendres Sant (E)

2 d'abril Dilluns de Pasqua (A)

1 de maig Festa del Treball (E)

21 de maig Pasqua Granada (L)

15 d'agost Mare de Déu d'Agost (E)

11 de setembre Diada Nacional de Catalunya (A)

24 de setembre Mare de Déu de la Mercè (L)

12 d'octubre Festa Nacional d'Espanya (E)

1 de novembre Tots Sants (E)

6 de desembre Dia de la Constitució (E)

8 de desembre la Immaculada (E)

25 de desembre Nadal (E)

26 de desembre Sant Esteve (A)

(E) Festes estatals

(A) Festes autonòmiques (a Catalunya)

(L) Festes locals de Barcelona

Decret d'Alcaldia de festes locals (PDF)

Calendari oficial de festes laborals (PDF)