Certificat digital

Un certificat digital és l’equivalent electrònic a un document d’identitat, que permet identificar-nos, signar i xifrar electrònicament documents i missatges.

El certificat digital s’ha de sol·licitar a una Autoritat de Certificació reconeguda que, després de verificar les dades personals proporcionades pel sol·licitant, emet el certificat. En el cas particular del DNI electrònic es pot sol·licitar a les oficines d'expedició del DNI.

L’Ajuntament de Barcelona emet el certificat digital idCAT. Les persones físiques poden sol·licitar-lo a través d'Internet, o de manera presencial a les oficines d’atenció ciutadana a les seus dels districtes i a l’Institut Municipal d’Hisenda.

L’ús del certificat digital permet identificar-se electrònicament al web de l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona, quan les accions que volen dur a terme ho requereixen o ho permeten, així com l’accés a les Carpetes del Ciutadà, de les Empreses i Entitats i dels Professionals. A través d’aquestes carpetes, accessibles des del nostre web, es pot obtenir informació actualitzada de la vostra situació tributària amb l’Ajuntament de Barcelona i fer tràmits.

Fer tràmits amb Certificat digital permet gaudir d'una tramitació més completa per Internet. Per exemple, si es tramita un certificat de pagament amb certificat digital, es pot imprimir immediatament des de casa, mentre que si es tramita sense certificat digital, es rebrà per correu postal al cap d'uns dies.

L’any 2008 l’Ajuntament de Barcelona, a través de l'Ordenança fiscal general, va introduir l’obligatorietat d’utilitzar els mitjans informàtics a totes les persones jurídiques i als professionals de la gestió.

Identitat digital al mòbil

La Identitat digital al mòbil permet garantir la identitat d'una persona de forma no presencial. Qui disposa d'identitat digital al mòbil pot identificar-se de forma segura i amb validesa legal.

És un mètode per identificar-se digitalment de manera segura basat en una aplicació, mobileID, que s'instal·la al mòbil, és a dir, és com portar un DNI dins del mòbil per identificar-se en línia.

La identitat està protegida dins de l'app per un PIN, un número secret que només coneix el propietari.

El sistema disposa de tres nivells d'identitat electrònica; usuari registrat, acreditat i certificat:

 • Usuari registrat és el nivell més baix i no permet fer tràmits autenticats. Per poder-se registrar cal baixar al mòbil l'App mobileID. Un cop registrat, es poden demanar:
  • Volants de padró, que s'enviaran per correu postal al domicili de la persona sol·licitant
  • Duplicats del rebut de l'impost de vehicles de tracció mecànica, durant el període voluntari de pagament, que es podran baixar al mòbil amb format pdf
  • Consultar la ubicació d'un vehicle que s'hagi endut la grua
  • Consultar l'estat d'una sol·licitud d'expedient d'obres
  • Efectuar el pagament de tributs i multes (sempre que es disposi d'un document de pagament vigent)
  • Demanar cita amb l'Institut Municipal d'Hisenda i amb l'Ajuntament de Barcelona
 • Usuari acreditat pot fer tràmits que requereixin autenticar-se, es poden demanar:
  • Tots els d'usuari registrat
  • Consultar les dades del cens electoral i del padró d'habitants
  • Tramitar la consulta prèvia d'obres
  • Accedir a la Carpeta del Ciutadà i poder:
   • Consultar les dades fiscals i de padró
   • Obtenir duplicats, certificats de pagament i negatiu de deutes
   • Pagar multes amb targeta bancària
   • Domiciliar rebuts
 • Usuari certificat es podran fer tràmits de nivell registrat i acreditat.  Es podran fer els tràmits que requereixin la signatura electrònica de documents.

Per a més informació consulteu com fer servir la identitat digital al mòbil.

Com es pot obtenir?

Per fer ús de la identitat digital al mòbil només cal:

 • Disposar d'un telèfon mòbil iOS o Android amb accés a Internet
 • Baixar i instal·lar l'app mobileID
 • Un cop instal·lada, introduir-hi les dades identificadores

Amb això, ja es pot començar a utilitzar-la per accedir, des de la pròpia aplicació (app), als serveis més bàsics. Si es vol utilitzar per identificar-se a tots els serveis disponibles, es pot fer un cop l'Ajuntament hagi verificat les dades identificadores, aquestes dades es poden proporcionar a través d'Internet amb certificat digital o presencialment amb cita prèvia a:

Signatura electrònica amb certificat digital

La signatura electrònica és una acció voluntària i identificadora del signant. Qui signa un document certifica que n'és l'autor i que n'aprova el contingut.

Per poder signar electrònicament és necessari disposar d'un certificat digital. La relació entre certificat digital i signatura electrònica és semblant a la que hi ha entre un DNI i el fet de signar a mà cada vegada que es necessita.

Permet signar electrònicament sol·licituds i altres documents garantint la identitat del seu autor i la integritat del seu contingut. Sempre es pot comprovar que el document signat no ha estat modificat posteriorment a la signatura.

Per poder signar documents electrònicament cal disposar d'un certificat digital que s'ha de sol·licitar a una Autoritat de Certificació reconeguda que, després de verificar les dades personals proporcionades pel sol·licitant, emet el certificat.

El Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona permet als ciutadans signar electrònicament les sol·licituds i altres documents adjuntats en els tràmits que ho requereixen.

Dins del Portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona la signatura electrònica s'utilitza per signar la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions al Registre telemàtic.

Més informació

Darrera actualització: 20/02/2018