Dacions en pagament, execucions hipotecàries judicials o notarials i compravendes que encobreixen una dació

Tramitació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (impost de plusvàlua) en els casos de dacions, execucions hipotecàries judicials o notarials i compravendes entre particulars i entitats financeres que encobreixen una dació

Les transmissions a partir del dia 1 de gener de 2010 estan exemptes del pagament de l’impost de plusvàlua quan s’acompleixen els següents requisits:

  1. Les persones que han transmès el seu habitatge han d’estar empadronades a l’immoble de forma continuada durant els dos darrers anys abans de la transmissió o des del moment de l’adquisició si en fa menys.
  2. No tenir cap membre de la unitat familiar altres béns o drets per fer front a la totalitat del deute hipotecari.

La gestió de l'impost cal fer-la personalment a les oficines de l'Institut Municipal d'Hisenda, amb cita prèvia i aportar les dades i documents especificats al document "Sol·licitud d’exempció o ajut social pel pagament de la plusvàlua en el cas de dació en pagament de l’habitatge habitual".

Si es compleixen els requisits per a l’exempció del pagament se’n farà la tramitació.

En el cas que no es compleixin els requisits per tramitar l’exempció del pagament de l’impost, es valorarà la possibilitat de demanar un ajut social per al pagament.

Més informació

Data d'actualització: 13/07/2015